ป้ายกำกับ: เงินกู้

2.3 ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติ

ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม กรณีเงินกู้ ตามมาตรา ๒๓(๓)

step 23(3)2

2.2 เอกสารประกอบการยื่น

เอกสารประกอบการยื่นกู้

 1. หนังสือขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ลงนามโดยผู้มีอำนาจ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ

ข้อเสนอโครงการ (Proposal) ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย รายละเอียดโครงการ แผนการดำเนินงาน ระยะเวลา จำนวนเงินกู้ แผนการใช้จ่ายเงิน และผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • หากเป็นการก่อสร้างระบบ ต้องแนบแบบรายละเอียด (Detailed Design) และรายการประมาณราคา (BOQ)
 • กรณีโครงการเป็นกิจการอุตสาหกรรม/สถานประกอบการจะต้องส่งสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการของตนเอง ตามที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานตามกฎหมาย
 • หากเป็นกิจการที่ตั้งอยู่ในข่ายต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชาญการพิจารณารายงานฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 1. งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี และบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
 2. เอกสารอื่นๆ ได้แก่

         – กรณีเป็นบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคำขอ

สำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

         – กรณีนิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

*ทั้งนี้ธนาคารอาจจะขอเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมตามระเบียบของธนาคาร

Environmental Fund Application Document private

2.1 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข

หลักเกณฑ์/เงื่อนไข เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อภาคเอกชน

คุณสมบัติ/ลักษณะโครงการที่สามารถขอรับเงินกู้

          คุณสมบัติผู้กู้

 •  เอกชนที่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย บำบัดอากาศเสีย หรือกำจัดของเสีย เพื่อควบคุมบำบัด หรือขจัดมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมหรือการดำเนินกิจการของตนเอง หรือการนำเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ในสถานประกอบการประเภทต่างๆ สถานประกอบการที่ให้บริการ (โรงพยาบาล/โรงแรม) หรือสถานประกอบการอื่นๆ เป็นต้น
 • เอกชนผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการเป็นผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย หรือกำจัดของเสียตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เช่น อุตสาหกรรม

ลักษณะโครงการ

 • โครงการก่อส้าง/ปรับปรุง/ขยาย ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดอากาศเสีย หรือระบบกำจัดของเสีย หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
 • โครงการด้านเทคโนโลยีสะอาดที่ควบคุมบำบัด หรือขจัดดมลพิษต่างๆที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต และโครงการที่เอกชนนั้นเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการเป็นผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย หรือกำจัดของเสีย

เงื่อนไขเงินกู้        

วงเงินกู้ : เป็นไปตามวงเงินค่าก่อสร้างระบบ และคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมเห็นสมควร

อัตราดอกเบี้ย :

 • ร้อยละ 2 ต่อปี กรณีใช้หนังสือคำประกัน หรือโอนสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝาก
 • ร้อยละ 3 ต่อปี กรณีใช้หลักทรัพย์อื่นค้ำประกัน

การชำระคืนเงิน :

 • ระยะเวลาปลอดการชำระคืนเงินต้นไม่เกิน 2 ปี
 • ระยะเวลาชำระหนี้รวมระยะเวลาปลอดการชำระคืนเงินต้นไม่เกิน 7 ปี

– คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม สามารถกำหนดระยะเวลาชำระเงินกู้ยาวเป็นพิเศษ และลดอัตราดอกเบี้ยได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

 • เป็นกิจการที่ใช้เทคโนโลยีสะอาด หรือเป็นกิจการที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นสมควร
 • ระยะเวลาการชำระหนี้เงินกู้ยาวเป็นพิเศษจะต้องไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาชำระหนี้ที่ให้กู้ได้ (ไม่เกิน 14ปี)
 • ระยะเวลาปลอดการชำระคืนเงินต้น ต้องไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ทำสัญญาเงินกู้

อัตราดอกเบี้ยที่ลดให้เป็นพิเศษ จะต้องเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ไม่น้อยกว่าค่าตอบแทนของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ ตามมติคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม

Criteria233-2

1.3 ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติ

ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม กรณีเงินกู้ ตามมาตรา ๒๓(๒)

(ยังไม่มีการขอรับการสนับสนุน)

1.2 เอกสารประกอบการยื่น

เอกสารประกอบการยื่นขอกู้

 1. หนังสือขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ลงนามโดยผู้มีอำนาจ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ ตามระเบียบปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย
 2. ข้อเสนอโครงการ (Proposal) ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย รายละเอียดโครงการ แผนการดำเนินงาน ระยะเวลา จำนวนเงินกู้ แผนการใช้เงิน และผลที่คาดว่าจะได้รับ
 3. เอกสารด้านเทคนิค

– กรณีการก่อสร้างระบบ : เอกสารรายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) รายงานการออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) แบบรายละเอียดการก่อสร้าง และรายการประมาณราคา

– กรณีซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ : สำเนาเอกสารข้อกำหนดรายละเอียดอุปกรณ์ (Specifications)

– รายงานการประชุมที่แสดงให้ทราบถึงการอนุมัติให้กู้ของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรับรองว่าจะตั้งงบประมาณเพื่อชำระหนี้ให้แก่ธนาคารจนกว่าจะเสร็จสิ้น ซึ่งมติในรายงานการประชุม ดังกล่าว ควรมีรายละเอียดของการให้ความเห็นชอบ ดังนี้

 • วงเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อม
 • แผนการชำระเงินคืนกองทุนสิ่งแวดล้อมตามจำนวนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย
 • มติยืนยันว่าตั้งงบประมาณเพื่อชำระหนี้ให้แก่ธนาคารจนกว่าจะเสร็จสิ้น
 • สำเนาหนังสือแสดงการอนุมัติให้กู้เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามระเบียบปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย

– สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาเงินกู้

– หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

– งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี และบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

*ทั้งนี้ ธนาคารอาจจะขอเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมตามระเบียบของธนาคาร

Environmental Fund Application Document APT

1.1 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข

หลักเกณฑ์/เงื่อนไข เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คุณสมบัติ/ลักษณะโครงการที่สามารถขอรับเงินกู้

คุณสมบัติผู้กู้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีอำนาจขอกู้ได้ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และได้รับคำสั่งอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือผู้ได้รับมอบหมายอำนาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้กู้ยืมเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อมได้

ลักษณะโครงการ

โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ขยาย ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดอากาศเสีย หรือระบบกำจัดของเสีย หรืออุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบ เพื่อใช้เฉพาะในกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ไม่ใช่ระบบรวม ที่เป็นบริการสาธารณะ) เช่น จัดทำระบบบำบัดน้ำเสีย/กำจัดขยะในตลาดสด ระบบบำบัดน้ำเสียจากสะพานปลา การบำบัดน้ำเสียในโรงงานฆ่าสัตว์ หรือการกำจัดเตาเผาศพปลอดมลพิษที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าของกิจการ

เงื่อนไขเงินกู้

          วงเงินกู้ : เป็นไปตามวงเงินค่าก่อสร้างของระบบ และคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมเห็นสมควร

อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 2.25 ต่อปี โดยใช้มติสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหลักประกัน

การชำระคืนเงิน

 – ระยะเวลาปลอดการชำระคืนเงินต้องไม่เกิน 2 ปี

– ระยะเวลาชำระหนี้รวมระยะเวลาปลอดการชำระคืนเงินต้น ไม่เกิน 10 ปี

– คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม สามารถกำหนดระยะเวลาชำระเงินกู้ยาวเป็นพิเศษ และลดอัตราดอกเบี้ย หรือยกเว้นดอกเบี้ยได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

– เป็นกิจการที่ใช้เทคโนโลยีสะอาด หรือเป็นกิจการที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นสมควร

– ระยะเวลาการชำระหนี้เงินกู้ยาวเป็นพิเศษจะต้องไม่เกิน 2 เท่า ของระยะเวลาชำระหนี้ที่ให้กู้ได้ (ไม่เกิน 20 ปี)

– ระยะเวลาปลอดการชำระคืนเงินต้น ต้องไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ทำสัญญาเงินกู้

– อัตราดอกเบี้ยที่ลดให้เป็นพิเศษ จะต้องเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ไม่น้อยกว่าค่าตอบแทนของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ ตามมติคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม

Criteria233-1