• 02-265-6599

Infographic

img

โครงการด้านสมุนไพรที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมในช่วงปี พ.ศ. 2558 - 2567

img

โครงการฟื้นฟูพลับพลึงธารพืชอาศัยถิ่นเดียวในโลกที่ใกล้ศูนย์พันธุ์ในจังหวัดระนอง และจังหวัดพังงา

img

โครงการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

img

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

img

โครงการส่งเสริมศักยภาพป่าแห่งการเรียนรู้ เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม

img

โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนอาลอ -โดนแบน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นนาดี

img

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร"ดินและป่า" เพื่อการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

img

โครงการเสริมสร้างพลังชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าใหญ่โคกจิก ตาลอก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

img

โครงการเสริมศักยภาพองค์กรชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า ต้นน้ำพุง