• 02-265-6599

Infographic

img

กองทุนสิ่งแวดล้อมกับการจัดการไฟป่า

img

โครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่ต้นน้ำแม่ฮาว อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

img

ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

img

ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการเงินกู้เพื่อเอกชน

img

ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมหรือกำจัดของเสียรวม

img

แนวทางการสนับสนุนเงินกู้ (กรณี บมจ.ธนาคารกรุงไทยปล่อยกู้ได้เอง โครงการ Lumsump)

img

ขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

img

กองทุนสิ่งแวดล้อมกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

img

กองทุนสิ่งแวดล้อมกับความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของชาติ