• 02-265-6599

กิจกรรม กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม

img

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ 3/2564

img

กองทุนสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ''ชิงเก็บ ลดเผา'' และโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทสม. ในการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน สร้าง ''ชุมชนวิถีใหม่ ลดฝุ่น หยุดเผา เพื่อเรา เพื่อโลก''

img

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ 2/2564

img

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2564

img

การประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 : การรับฟังความคิดเห็นต่อผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)

img

กิจกรรมอบรมให้ความรู้​ เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดเแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพละ จังหวัดตรัง

img

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2564

img

อบต.บางสัก จ.ตรัง ดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 วงเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 400,000 บาท

img

อบต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 วงเงินที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 391,860 บาท