• 02-265-6599

กิจกรรม กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม

img

กองทุนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมและจัดแสดงบูธนิทรรศการในงานประชุมนานาชาติ ''การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 19''

img

การพัฒนาข้อเสนอโครงการเชิงบูรณาการ ของ โครงการวิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง : ความหลากหลายทางชีวภาพของแม่น้ำบางปะกง เสนอโดย มูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำไทย

img

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ 7/2563

img

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 3/2563

img

รางวัลเกียรติยศรางวัลที่สองแห่งปีของกองทุนสิ่งแวดล้อม รางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ''รางวัลการพัฒนาดีเด่น ประเภทชมเชย ประจำปี พ.ศ. 2563''

img

รางวัลเกียรติยศแห่งปี ''รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563''

img

การติดตามผลการดำเนินโครงการระยะ 2 ปี ''โครงการ​ 3Rs ภาคีเครือข่ายจัดการขยะในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม​ ตำบลป่าพลู​ อำเภอบ้านโฮ่ง​ จังหวัดลำพูน'' ดำเนินการโดย​ มูลนิธิหมอเสม​ พริ้งพวงแก้ว​

img

การฝึกอบรมหลักสูตร​"การเสริมสร้างความรู้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร​ "

img

กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมจัดแสดงบูธนิทรรศการในงานสมัชชาสภาองค์กรชุมชน 2563