• 02-265-6599

กิจกรรม กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม

img

การติดตามผลการดำเนินโครงการระยะ 1 ปี “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นที่ป่าสาธารณประโยชน์บ้านทำนบให้เกิดความยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนตำบลกันตวจระมวล”

img

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสำรวจพื้นที่ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 1 ของเทศบาลตำบลสิเกา จังหวัดตรัง

img

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ 4/2565

img

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 2/2565

img

การตรวจเยี่ยม…ติดตาม และประเมินผล โครงการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อประกาศเขตอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอ่าวบ้านดอน ดำเนินการโดย มูลนิธิป่า – ทะเลเพื่อชีวิต (ติดตามระยะ 1 ปี)

img

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565

img

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสำรวจพื้นที่ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 1 ของเทศบาลตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

img

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสำรวจพื้นที่โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 1 ของ เทศบาลตำบลร่มเมือง จังหวัดพัทลุง

img

การประชุมคณะอนุกรรการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ 3/2565