• 02-265-6599

กิจกรรม กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม

img

Touch By NullSec7

img

แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของกองทุนสิ่งแวดล้อม

img

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ 10/2564

img

การประชุมหารือกรอบการดำเนินงานเบื้องต้น (Project Outline) และแนวทางการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไปของโครงการ Thai-German Cooperation on Energy, Mobility, and Climate (TGC-EMC)

img

การประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 พื้นที่จังหวัดจันทบุรี

img

การอบรม หัวข้อ “GCF Project Cycle and access windows” ภายใต้ GCF Readiness III

img

การประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ระยะ 6 เดือน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

img

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ 9/2564

img

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ 8/2564