• 02-265-6599

กองทุนสิ่งแวดล้อมกับการจัดการไฟป่า

โครงการวิจัยการสร้างกระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการจัดการไฟป่าเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในตำบลสบเตี๊ยะ แม่สอย และบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

-----------------

เว็บไซต์กองทุนสิ่งแวดล้อม :http://envfund.onep.go.th/
เฟซบุ๊กกองทุนสิ่งแวดล้อม :https://web.facebook.com/envfund.onep/

ช่อง Youtube กองทุนสิ่งแวดล้อม :https://www.youtube.com/.../UC2KEeHvBUrCCJPgP.../featured
E-mail กองทุนสิ่งแวดล้อม : envifund.onep@hotmail.com
โทรศัพท์: 02 - 2656600  Fax : 02 - 2656599