• 02-265-6599

กองทุนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมและจัดแสดงบูธนิทรรศการในงานประชุมนานาชาติ ''การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 19''

เมื่อวันที่ 7-8 ตุลาคม 2563 นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม นำคณะเจ้าหน้าที่กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมและจัดแสดงบูธนิทรรศการในงานประชุมนานาชาติ "การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 19" และ "9th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management" จัดขึ้นโดยสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย จังหวัดเชียงราย

--------------------------

โดยในช่วงพิธีเปิดมีศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.ธเรศ ศรีสถิตย์ นายกสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยและประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ (กองทุนสิ่งแวดล้อม) เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การออกบูธนิทรรศการของภาคีเครือข่ายของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย รวมทั้งมีการนำเสนอผลงานวิจัย ตลอดจนกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อมยังได้จัดบูธนิทรรศการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของกองทุนสิ่งแวดล้อม หลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม และแจกเอกสารเผยแพร่ คู่มือ และแผ่นพับ ให้แก่ผู้ที่สนใจและผู้เข้าร่วมงาน รวมกว่า 250 คน

------------------------------------------------

  

     

    

   

  

 

    

     

   

    

 

เว็บไซต์กองทุนสิ่งแวดล้อม :

http://envfund.onep.go.th/

เฟซบุ๊กกองทุนสิ่งแวดล้อม :

https://web.facebook.com/envfund.onep/

ช่อง Youtube กองทุนสิ่งแวดล้อม :

https://www.youtube.com/.../UC2KEeHvBUrCCJPgP.../featured

E-mail กองทุนสิ่งแวดล้อม :

envifund.onep@hotmail.com

โทรศัพท์: 02 - 2656600

Fax : 02 - 2656599