• 02-265-6599

การพัฒนาข้อเสนอโครงการเชิงบูรณาการ ของ โครงการวิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง : ความหลากหลายทางชีวภาพของแม่น้ำบางปะกง เสนอโดย มูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำไทย

การพัฒนาข้อเสนอโครงการเชิงบูรณาการ ของ โครงการวิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง : ความหลากหลายทางชีวภาพของแม่น้ำบางปะกง

เสนอโดย มูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำไทย

-----------------

เมื่อวันที่ 28 - 29 กันยายน 2563 กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม นำโดย นายสุรพล ดวงแข ประธานอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
ได้เดินทางไปจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และนครนายก เพื่อจัดการประชุมเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการเชิงบูรณาการ ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยมีผู้แทนสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13
ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 ผู้นำท้องที่ และท้องถิ่น รวมทั้งผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้ร่วมกันให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการ ในการนี้ ได้สำรวจพื้นที่บ้านปลาธนาคารปูแสม ที่วัดบนคงคาราม ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา และสำรวจพื้นที่ดำเนินโครงการที่ ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก จุดชมเหยี่ยวหูดำ ร่วมกับ ผอ.ททท.จังหวัดนครนายก ผู้แทนสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 กำนันตำบลท่าเรือ ชมรมอนุรักษ์เหยี่ยวปากพลี โดยได้สำรวจรวบรวมข้อมูลทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ เช่น ปลาชนิดต่าง ๆ ชนิดพันธุ์พืชในป่าชายเลน นกอพยพ
รวมทั้งการเลี้ยงควาย เป็นต้น

--------------------

   

   

   

 

  

    

     

  

 

 

 

เว็บไซต์กองทุนสิ่งแวดล้อม :

http://envfund.onep.go.th/

เฟซบุ๊กกองทุนสิ่งแวดล้อม :

https://web.facebook.com/envfund.onep/

ช่อง Youtube กองทุนสิ่งแวดล้อม :

https://www.youtube.com/.../UC2KEeHvBUrCCJPgP.../featured

E-mail กองทุนสิ่งแวดล้อม :

envifund.onep@hotmail.com

โทรศัพท์: 02 - 2656600

Fax : 02 - 2656599