• 02-265-6599

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความร่วมมือจากผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมฟื้นฟูคุณภาพน้ำ

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 นายโฆสิต ชูโต ผู้อำนวยการกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม นำคณะเจ้าหน้าที่กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความร่วมมือจากผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมฟื้นฟูคุณภาพน้ำ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมกันนี้ นายโฆสิต ชูโต ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากกองทุนสิ่งแวดล้อม รวมถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ในการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยยื่นข้อเสนอโครงการผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงไทยสาขา ในแต่ละพื้นที่ได้โดยตรง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับภาคเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ และภาคธุรกิจ ที่ต้องการหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำได้รับทราบ ตลอดจนกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อมยังได้จัดบูทนิทรรศการ และแจกเอกสารเผยแพร่ คู่มือ และแผ่นพับ ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน จำนวนทั้งหมด ประมาณ 100 คน