• 02-265-6599

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การถอดบทเรียน และสรุปผลการดำเนินงาน” ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การถอดบทเรียน และสรุปผลการดำเนินงาน” ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3

-------------------------------------

เมื่อวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2565 กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การถอดบทเรียน และสรุปผลการดำเนินงาน” ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก จัดโดย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี) โดยมี นายธีระพงษ์ วิมลจิตรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี) เป็นผู้กล่าวเปิดประชุม การจัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิด และปัจจัยความสำเร็จจากการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี สระบุรี และสระแก้ว

โดยมีการจัดเวทีเสวนา เรื่อง ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง และกิจกรรมระดมความคิดเห็นเพื่อถอดบทเรียนผลการดำเนินงาน ซึ่งมีผู้แทนเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เครือข่าย ทสม. เจ้าหน้าที่ ทสจ. เจ้าหน้าที่กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันระดมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จของโครงการ

   

   

   

 

-------------------------------------

เว็บไซต์กองทุนสิ่งแวดล้อม :http://envfund.onep.go.th/

เฟซบุ๊กกองทุนสิ่งแวดล้อมhttps://web.facebook.com/envfund.onep/

ช่อง Youtube กองทุนสิ่งแวดล้อม :https://www.youtube.com/channel/UC2KEeHvBUrCCJPgP-Upu3vw

E-mail กองทุนสิ่งแวดล้อม:envfund.sarabun@onep.go.th.

สอบถามข้อมมูลเพิ่มเติมได้ที่:

กลุ่มงานนโยบายและแผน

โทร. 02-2656598 e-mail : efundpolicy@onep.go.th.

กลุ่มงานติดตามประเมินผล

โทร. 02-2656596 e-mail : monitorenv@onep.go.th .

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม

โทร. 02-2656591 e-mail : brown.envfund@onep.go.th .

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ

โทร. 02-2656593 e-mail : green.envfund@onep.go.th.

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม

โทร. 02-2656599 e-mail : envifund@onep.go.th