• 02-265-6599

การประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการดำเนินงานตามมาตรา 88 และมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

การประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการดำเนินงานตามมาตรา 88 และมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

-----------------

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม(กบก.) ได้จัดการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการดำเนินงานตามมาตรา 88 และมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดยมี ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุม และ ดร.กิตติศักดิ์ พฤกษ์กานนท์ ผู้อำนวยกลุ่มงานติดตามและประเมินผล เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย วิทยากรจากกรมควบคุมมลพิษ วิทยากรจากกรมอนามัย และผู้แทนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมบรรยายเสริมสร้างความเข้าใจการดำเนินงาน ตามมาตรา 88 และมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมฯ ในการกำหนดอัตราค่าบริการกำจัดของเสีย และบำบัดน้ำเสีย ตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pays Principle :PPP) รวมถึงการนำส่งเงินคืนกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อหมุนเวียนไปใช้เพื่อเกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งนี้ มีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ผู้ที่สนใจ ผู้แทนจากหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาส รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนารูปแบบและแนวทางการดำเนินงานให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นในอนาคต โดยการสัมมนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ทั้งในห้องประชุมและรูปแบบ online รวมประมาณ 200 คน

   

   

   

   

   

-----------------

เว็บไซต์กองทุนสิ่งแวดล้อม :http://envfund.onep.go.th/

เฟซบุ๊กกองทุนสิ่งแวดล้อมhttps://web.facebook.com/envfund.onep/

ช่อง Youtube กองทุนสิ่งแวดล้อม :https://www.youtube.com/channel/UC2KEeHvBUrCCJPgP-Upu3vw

E-mail กองทุนสิ่งแวดล้อม:envfund.sarabun@onep.go.th.

สอบถามข้อมมูลเพิ่มเติมได้ที่:

กลุ่มงานนโยบายและแผน

โทร. 02-2656598 e-mail : efundpolicy@onep.go.th.

กลุ่มงานติดตามประเมินผล

โทร. 02-2656596 e-mail : monitorenv@onep.go.th .

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม

โทร. 02-2656591 e-mail : brown.envfund@onep.go.th .

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ

โทร. 02-2656593 e-mail : green.envfund@onep.go.th.

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม

โทร. 02-2656599 e-mail : envifund@onep.go.th