• 02-265-6599

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2565

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2565

-------------------

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการฯ การประชุมครั้งนี้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินโครงการ ดังนี้

1) โครงการส่งเสริมเครือข่าย ทสม. ในการดำเนินงาน โคก หนอง นา โมเดล และการทำเกษตรกรรมยั่งยืน

2) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำคลองและทรัพยากรสัตว์น้ำ พันธุ์ไม้ป่าชายเลน ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ของ เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ตำบลพิมาน

3) โครงการปลูกจิตสำนึกและการจัดการไฟป่า เพื่อสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊

4) โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์เสือปลา โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

5) การขอคืนเงินค่าปรับที่นำส่งกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 101/2 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

6) การจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมสมทบโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

7) ขอปรับแผนจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

8) นโยบายการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการดำเนินงานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ

9) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาด้านกฎหมายของกองทุนสิ่งแวดล้อม

10) การขอปรับปรุงโครงสร้างและเพิ่มอัตรากำลังพนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับภารกิจงานที่เพิ่มขึ้น

ซึ่งมีคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ สผ. ประมาณ 40 คน เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Webex Meeting ด้วย

   

   

   

   

   

   

   

   

-----------------------

เว็บไซต์กองทุนสิ่งแวดล้อม :http://envfund.onep.go.th/

เฟซบุ๊กกองทุนสิ่งแวดล้อมhttps://web.facebook.com/envfund.onep/

ช่อง Youtube กองทุนสิ่งแวดล้อม :https://www.youtube.com/channel/UC2KEeHvBUrCCJPgP-Upu3vw

E-mail กองทุนสิ่งแวดล้อม: envfund.sarabun@onep.go.th.

สอบถามข้อมมูลเพิ่มเติมได้ที่:

กลุ่มงานนโยบายและแผน

โทร. 02-2656598 e-mail : efundpolicy@onep.go.th.

กลุ่มงานติดตามประเมินผล

โทร. 02-2656596 e-mail : monitorenv@onep.go.th .

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม

โทร. 02-2656591 e-mail : brown.envfund@onep.go.th .

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ

โทร. 02-2656593 e-mail : green.envfund@onep.go.th.

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม

โทร. 02-2656599 e-mail : envifund@onep.go.th