• 02-265-6599

การติดตามผลการดำเนินโครงการระยะสิ้นสุด “โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทสม. ในการจัดการปัญหาไฟป่า และหมอกควัน” ดำเนินการโดยเครือข่าย ทสม. ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

การติดตามผลการดำเนินโครงการระยะสิ้นสุด “โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทสม. ในการจัดการปัญหาไฟป่า และหมอกควัน” ดำเนินการโดยเครือข่าย ทสม. ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

-----------------

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี ประธานกรรมการเครือข่าย ทสม. ตำบลทัพหลวง และสมาชิกเครือข่าย ทสม.

ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการ ณ ไร่อุ่นไอดิน ตำบลทัพหลวง จากนั้นได้นิมนต์ พระครูภาวนาเจติยารักษ์ วัดถ้ำพระธาตุเมืองเทพ ที่เป็นผู้นำชุมชน และเครือข่าย ทสม. ในการดูแลพื้นที่ป่าชุมชนบ้านสวนพลู 457 ไร่ ร่วมกันสำรวจพื้นที่ ซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินกิจกรรม ได้แก่ เรือนเพาะชำ การสร้างฝายกักเก็บความชุ่มชื้น การทำแนวกันชน และพื้นที่ป่าเปียก

ในการนี้ เครือข่าย ทสม. ตำบลทัพหลวง สามารถดำเนินกิจกรรมส่วนใหญ่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด และได้ดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ แต่ยังคงเหลือบางกิจกรรมที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และยังขาดความสมบูรณ์ของเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน และการรับจ่ายเงิน ซึ่งผู้แทนกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ และเน้นย้ำให้เร่งดำเนินกิจกรรมตามรายละเอียดที่ระบุในข้อเสนอโครงการ ภายในระยะ 2 เดือน ก่อนสิ้นสุดโครงการ และตรวจสอบเอกสารรับจ่ายเงิน เพื่อจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยด่วนต่อไป

   

   

  

---------------

เว็บไซต์กองทุนสิ่งแวดล้อม :http://envfund.onep.go.th/

เฟซบุ๊กกองทุนสิ่งแวดล้อมhttps://web.facebook.com/envfund.onep/

ช่อง Youtube กองทุนสิ่งแวดล้อม :https://www.youtube.com/channel/UC2KEeHvBUrCCJPgP-Upu3vw

E-mail กองทุนสิ่งแวดล้อม:envfund.sarabun@onep.go.th.

สอบถามข้อมมูลเพิ่มเติมได้ที่:

กลุ่มงานนโยบายและแผน

โทร. 02-2656598 e-mail : efundpolicy@onep.go.th.

กลุ่มงานติดตามประเมินผล

โทร. 02-2656596 e-mail : monitorenv@onep.go.th .

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม

โทร. 02-2656591 e-mail : brown.envfund@onep.go.th .

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ

โทร. 02-2656593 e-mail : green.envfund@onep.go.th.

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม

โทร. 02-2656599 e-mail : envifund@onep.go.th