• 02-265-6599

การติดตามผลการดำเนินโครงการระยะ 1 ปี “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นที่ป่าสาธารณประโยชน์บ้านทำนบให้เกิดความยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนตำบลกันตวจระมวล”

การติดตามผลการดำเนินโครงการระยะ 1 ปี โครงการ “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นที่ป่าสาธารณประโยชน์บ้านทำนบให้เกิดความยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนตำบลกันตวจระมวล” ดำเนินการโดยเทศบาลตำบลกันตวจระมวล

-----------------

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลกันตวจระมวล สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ ประธานและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้แทนโรงเรียน และตัวแทนชุมชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการ ณ เทศบาลตำบลกันตวจระมวล และการสำรวจสวนพฤกษศาสตร์ โรงเพาะชำกล้าไม้ รวมถึงพื้นที่ปลูกป่าและสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในป่าสาธารณประโยชน์บ้านทำนบ ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

   

   

   

 

------------------

เว็บไซต์กองทุนสิ่งแวดล้อม :http://envfund.onep.go.th/

เฟซบุ๊กกองทุนสิ่งแวดล้อมhttps://web.facebook.com/envfund.onep/

ช่อง Youtube กองทุนสิ่งแวดล้อม :https://www.youtube.com/channel/UC2KEeHvBUrCCJPgP-Upu3vw

E-mail กองทุนสิ่งแวดล้อม:envfund.sarabun@onep.go.th.

สอบถามข้อมมูลเพิ่มเติมได้ที่:

กลุ่มงานนโยบายและแผน

โทร. 02-2656598 e-mail : efundpolicy@onep.go.th.

กลุ่มงานติดตามประเมินผล

โทร. 02-2656596 e-mail : monitorenv@onep.go.th .

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม

โทร. 02-2656591 e-mail : brown.envfund@onep.go.th .

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ

โทร. 02-2656593 e-mail : green.envfund@onep.go.th.

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม

โทร. 02-2656599 e-mail : envifund@onep.go.th