• 02-265-6599

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสำรวจพื้นที่ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 1 ของเทศบาลตำบลสิเกา จังหวัดตรัง

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสำรวจพื้นที่ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 1 ของเทศบาลตำบลสิเกา อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

**กิจกรรมภายใต้โครงการถอดบทเรียน องค์ความรู้ และผลสำเร็จของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม**

-------------------------------------------------

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ร่วมกับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ดำเนินการจัดการประชุมกลุ่มย่อยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสำรวจพื้นที่ดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 1 ของเทศบาลตำบลสิเกา อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2565 โดยเป็นการร่วมประชุมหารือ เพื่อสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อภาพรวมการดำเนินโครงการฯ อาทิ กระบวนการและวิธีการดำเนินงานในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง นวัตกรรม ผลสำเร็จและปัจจัยแห่งความสำเร็จของโครงการ องค์ความรู้และบทเรียนสำคัญ แนวทางสู่ความยั่งยืนของโครงการ การมีส่วนร่วม/บทบาทของภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ข้อจำกัด ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของโครงการ โดยเข้าสำรวจพื้นที่เพื่อศึกษาและเยี่ยมชมศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลสิเกา และสังเกตการณ์ การเก็บขนขยะมูลฝอยของรถเก็บขยะ โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลสิเกา รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ผู้แทนทสจ.ตรัง ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่กองทุนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้กว่า 30 คน

# กองทุนสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนการทำงานแม้ในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

   

   

   

   

 

---------------------

เว็บไซต์กองทุนสิ่งแวดล้อม :http://envfund.onep.go.th/

เฟซบุ๊กกองทุนสิ่งแวดล้อมhttps://web.facebook.com/envfund.onep/

ช่อง Youtube กองทุนสิ่งแวดล้อม :https://www.youtube.com/channel/UC2KEeHvBUrCCJPgP-Upu3vw

E-mail กองทุนสิ่งแวดล้อม :envfund.sarabun@onep.go.th

.

สอบถามข้อมมูลเพิ่มเติมได้ที่:

กลุ่มงานนโยบายและแผน

โทร. 02-2656598 e-mail : efundpolicy@onep.go.th

.

กลุ่มงานติดตามประเมินผล

โทร. 02-2656596 e-mail : monitorenv@onep.go.th

.

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม

โทร. 02-2656591 e-mail : brown.envfund@onep.go.th

.

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ

โทร. 02-2656593 e-mail : green.envfund@onep.go.th

.

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม

โทร. 02-2656599 e-mail : envifund@onep.go.th