• 02-265-6599

การอบรม หัวข้อ “GCF Project Cycle and access windows” ภายใต้ GCF Readiness III

การอบรม หัวข้อ “GCF Project Cycle and access windows” ภายใต้ GCF Readiness III

………………………………

เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2564 องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมกับบริษัท

ที่ปรึกษาภายในและต่างประเทศ ดำเนินการจัดอบรม หัวข้อ “GCF Project Cycle and access windows” ภายใต้การเสริมสร้างศักยภาพกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกลไกทางการเงินด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ (GCF Readiness III) ให้กับบุคลากรกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม จำนวนกว่า 30 คน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยนางอรวรรณ ดนัยบุตร ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวเปิดและเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ ทั้งได้รับเกียรติจาก Mr. Heinrich Gudenus ผู้อำนวยการโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในมิติการจัดการความเสี่ยง​(RISK-NAP),GIZ ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และนางรสริน อมรพิทักษ์พันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนามาตรการและกลไก กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กล่าวถึงการดําเนินงานของ NDA ประเทศไทยด้านกองทุนภูมิอากาศสีเขียว (GCF) เพื่อการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และความสามารถของเจ้าหน้าที่กองทุนสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาข้อเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามหลักเกณฑ์ของ GCF และขั้นตอนการรับรองว่าประเทศไทยไม่มีข้อคัดค้าน (Thailand’s no-objection procedures)

---------------------------------------------

envfund.onep.go.th/

เฟซบุ๊กกองทุนสิ่งแวดล้อมhttps://web.facebook.com/envfund.onep/

ช่อง Youtube กองทุนสิ่งแวดล้อม :https://www.youtube.com/channel/UC2KEeHvBUrCCJPgP-Upu3vw

E-mail กองทุนสิ่งแวดล้อม :

envfund.sarabun@onep.go.th

สอบถามข้อมมูลเพิ่มเติมได้ที่:

กลุ่มงานนโยบายและแผน

โทร. 02-2656598 e-mail : efundpolicy@onep.go.th

กลุ่มงานติดตามประเมินผล

โทร. 02-2656596 e-mail : monitorenv@onep.go.th

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม

โทร. 02-2656591 e-mail : brown.envfund@onep.go.th

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ

โทร. 02-2656593 e-mail : green.envfund@onep.go.th

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม

โทร. 02-2656599 e-mail : envifund@onep.go.th