• 02-265-6599

การประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ระยะ 6 เดือน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ระยะ 6 เดือน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

------------

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมระยะ 6 เดือน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค คือ สสภ.1(เชียงใหม่) สสภ.12 (อุบลราชธานี) สสภ.14 (สุราษฎร์ธานี) สสภ.16 (สงขลา) และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา พร้อมด้วยหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม จำนวนกว่า 30 คน ในการนี้นางอรวรรณ ดนัยบุตร ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมและกล่าวเปิดการประชุมออนไลน์ พร้อมทั้งกล่าวให้กำลังใจในการดำเนินโครงการแก่หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ในช่วงสถานการณ์ปัจจุบัน สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารโครงการ แนวทางการดำเนินโครงการ และแนวทางการรายงานผลในระบบติดตาม ให้แก่ 5 โครงการ ดังนี้

(1) โครงการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อประกาศเขตอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอ่าวบ้านดอน ดำเนินการโดย มูลนิธิป่า-ทะเลเพื่อชีวิต

(2) โครงการพัฒนาศักยภาพขององค์กรชุมชนและเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูพรุลานควายอย่างยั่งยืน ดำเนินการโดย สมาคมลุ่มน้ำสายบุรี

(3) โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนพื้นที่ชายแดนจังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการโดย วิทยาลัยกฎหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

(4) โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการโดย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ)

(5) โครงการส่งเสริมการจัดการป่าชุ่มน้ำในลุ่มน้ำอิงตอนล่างอย่างยั่งยืน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย ดำเนินการโดย สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต

---------------------------------------------

envfund.onep.go.th/

เฟซบุ๊กกองทุนสิ่งแวดล้อมhttps://web.facebook.com/envfund.onep/

ช่อง Youtube กองทุนสิ่งแวดล้อม :https://www.youtube.com/channel/UC2KEeHvBUrCCJPgP-Upu3vw

E-mail กองทุนสิ่งแวดล้อม :

envfund.sarabun@onep.go.th

สอบถามข้อมมูลเพิ่มเติมได้ที่:

กลุ่มงานนโยบายและแผน

โทร. 02-2656598 e-mail : efundpolicy@onep.go.th

กลุ่มงานติดตามประเมินผล

โทร. 02-2656596 e-mail : monitorenv@onep.go.th

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม

โทร. 02-2656591 e-mail : brown.envfund@onep.go.th

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ

โทร. 02-2656593 e-mail : green.envfund@onep.go.th

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม

โทร. 02-2656599 e-mail : envifund@onep.go.th