• 02-265-6599

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ 9/2564

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ 9/2564

   

   

   

 

---------------

เว็บไซต์กองทุนสิ่งแวดล้อม :http://envfund.onep.go.th/

เฟซบุ๊กกองทุนสิ่งแวดล้อมhttps://web.facebook.com/envfund.onep/

ช่อง Youtube กองทุนสิ่งแวดล้อม :https://www.youtube.com/channel/UC2KEeHvBUrCCJPgP-Upu3vw

E-mail กองทุนสิ่งแวดล้อม :envfund.sarabun@onep.go.th

.

สอบถามข้อมมูลเพิ่มเติมได้ที่:

กลุ่มงานนโยบายและแผน

โทร. 02-2656598 e-mail : efundpolicy@onep.go.th

.

กลุ่มงานติดตามประเมินผล

โทร. 02-2656596 e-mail : monitorenv@onep.go.th

.

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม

โทร. 02-2656591 e-mail : brown.envfund@onep.go.th

.

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ

โทร. 02-2656593 e-mail : green.envfund@onep.go.th

.

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม

โทร. 02-2656599 e-mail : envifund@onep.go.th