• 02-265-6599

โครงการฟื้นฟูพลับพลึงธารพืชอาศัยถิ่นเดียวในโลกที่ใกล้ศูนย์พันธุ์ในจังหวัดระนอง และจังหวัดพังงา