• 02-265-6599

กองทุนสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ''ชิงเก็บ ลดเผา'' และโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทสม. ในการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน สร้าง ''ชุมชนวิถีใหม่ ลดฝุ่น หยุดเผา เพื่อเรา เพื่อโลก''

กองทุนสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” และโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทสม. ในการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน สร้าง "ชุมชนวิถีใหม่ ลดฝุ่น หยุดเผา เพื่อเรา เพื่อโลก"

 

กองทุนสิ่งแวดล้อม จัดสัมมนามอบนโยบายการบริหารจัดการไฟป่า และเปิดตัวโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” และโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทสม. ในการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม รวม 69 โครงการ วงเงินกว่า 66 ล้านบาท นับเป็นการบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการหมอกควันไฟป่าอย่างมีประสิทธิภาพ อันนำไปสู่การบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยได้มอบนโยบายการบริหารจัดการไฟป่า และได้ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ชุมชนวิถีใหม่ ลดฝุ่น หยุดเผา เพื่อเรา เพื่อโลก” และได้รับเกียรติจาก ดร. รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. กล่าวรายงาน และมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. และนางอรวรรณ ดนัยบุตร ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว นอกจากนี้ ภายในงานได้มีการจัดประชุมทางไกล (VDO Conference) ไปยังสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค (สสภ.) และ เครือข่าย ทสม. ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งมอบนโยบายดังกล่าวไปยังผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง มีการถ่ายทอดสด ผ่าน Facebook LIVE ทางเพจกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) และ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.)

 

https://www.facebook.com/watch/?v=676270206545240

.

ในการนี้ รมว.ทส. และคณะผู้บริหารร่วมกันเปิดตัวโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” และโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทสม. ในการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ของกองทุนสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในสังกัด ทส. และ เครือข่าย ทสม. เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างยั่งยืน และ ปรับเปลี่ยน เป็น “ชุมชนวิถีใหม่ ลดฝุ่น หยุดเผา เพื่อเรา เพื่อโลก”

   

   

   

   

 

#กองทุนสิ่งแวดล้อม

#สผ

#ไฟป่าและหมอกควัน

#ลดhotspotในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

#ชิงเก็บลดเผา

#ทสม

#NewNormalชีวิตวิถีใหม่

#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

#ชุมชนวิถีใหม่ลดฝุ่นหยุดเผาเพื่อเราเพื่อโลก

 

เว็บไซต์กองทุนสิ่งแวดล้อม :http://envfund.onep.go.th/

เฟซบุ๊กกองทุนสิ่งแวดล้อมhttps://web.facebook.com/envfund.onep/

ช่อง Youtube กองทุนสิ่งแวดล้อม :https://www.youtube.com/.../UC2KEeHvBUrCCJPgP.../featured

E-mail กองทุนสิ่งแวดล้อม : envifund@gmail.com

โทรศัพท์: 02 - 2656600  Fax : 02 - 2656599