• 02-265-6599

การประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 : การรับฟังความคิดเห็นต่อผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)

การประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 : การรับฟังความคิดเห็นต่อผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)

   

   

   

   

   

   

   

 

----------------

 

เว็บไซต์กองทุนสิ่งแวดล้อม :http://envfund.onep.go.th/

เฟซบุ๊กกองทุนสิ่งแวดล้อม :https://web.facebook.com/envfund.onep/

ช่อง Youtube กองทุนสิ่งแวดล้อม :https://www.youtube.com/.../UC2KEeHvBUrCCJPgP.../featured

E-mail กองทุนสิ่งแวดล้อม :envifund.onep@hotmail.com

โทรศัพท์: 02 - 2656600  Fax : 02 - 2656599