• 02-265-6599

กิจกรรมอบรมให้ความรู้​ เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดเแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพละ จังหวัดตรัง

เมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 นายสำเริง นิลละออ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพละ เป็นประธาน​ กล่าวเปิดกิจกรรมอบรมให้ความรู้​ เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย​ (ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดเแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพละ จังหวัดตรัง ซึ่งได้รับงบประมาณการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม​ จำนวน 400,000 บาท โดยมีวิทยากรจากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสีย​ตามแนวพระราชดำริ ภาคใต้ ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวนกว่า 100 คน

   

   

   

   

---------------------

เว็บไซต์กองทุนสิ่งแวดล้อม :http://envfund.onep.go.th/

เฟซบุ๊กกองทุนสิ่งแวดล้อม :https://web.facebook.com/envfund.onep/

ช่อง Youtube กองทุนสิ่งแวดล้อม :https://www.youtube.com/.../UC2KEeHvBUrCCJPgP.../featured

E-mail กองทุนสิ่งแวดล้อม : envifund.onep@hotmail.com

โทรศัพท์: 02 - 2656600 Fax : 02 - 2656599