• 02-265-6599

ค้นหาโครงการที่ได้รับทุน

การดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงินกองทุน
# ปีงบประมาณ ชื่องาน/โครงการ สถานะโครงการ งบประมาณที่ได้รับ (บาท) จังหวัด Actions
1 2563 โครงการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ 3,038,000.00 ปราจีนบุรี
2 2562 โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายวัดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมชุมชน จังหวัดน่าน อยู่ระหว่างดำเนินการ 4,977,300.00 น่าน
3 2562 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย ระยะที่ 3 ของเทศบาลนครตรัง อยู่ระหว่างดำเนินการ 276,775,449.00 ตรัง
4 2562 โครงการต้นแบบในการจัดการฐานเรียนรู้ การจัดการขยะภายในโรงเรียน ต่อยอดการดำเนินงานสู่ชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ 0.00 น่าน
5 2562 โครงการเสริมศักยภาพชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล และพื้นที่ ต้นน้ำอำเภอปะทิว อยู่ระหว่างดำเนินการ 4,721,500.00 ชุมพร
6 2562 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนชายโขง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ระหว่างดำเนินการ 4,996,070.00 อุบลราชธานี
7 2561 โครงการ 3 Rs ภาคีเครือข่ายจัดการขยะในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ดำเนินการโดย มูลนิธิหมอเสม พร้ิงพวงแก้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ 4,097,046.00 ลำพูน
8 2561 โครงการเสริมสร้างศักยภาพและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน อยู่ระหว่างดำเนินการ 4,972,900.00 กาญจนบุรี
9 2561 โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนอาลอ-โดนแบน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นตำบลนาดี อยู่ระหว่างดำเนินการ 1,932,500.00 สุรินทร์
10 2561 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร “ดินและป่า” เพื่อการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน อยู่ระหว่างดำเนินการ 4,281,880.00 สุรินทร์
11 2561 โครงการการรักษาฟื้นฟูระบบรากและสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ต้นยางนาถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน ให้อยู่คู่ชุมชนอย่างปลอดภัย สวยงาม และยั่งยืน อยู่ระหว่างดำเนินการ 4,974,130.00 เชียงใหม่
12 2561 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ของเทศบาลเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างดำเนินการ 4,113,000.00 นครสวรรค์
13 2560 โครงการเสริมสร้างศักยภาพป่าแห่งการเรียนรู้เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม ดำเนินการโดย มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท(มยช.ร้อยเอ็ด) อยู่ระหว่างดำเนินการ 4,500,000.00 ร้อยเอ็ด
14 2560 ฟื้นฟูพลับพลึงธารพืชอาศัยถิ่นเดียวในโลกที่ใกล้สูญพันธุ์ในจังหวัดระนองและจังหวัดพังงา อยู่ระหว่างดำเนินการ 4,956,925.00 ระนอง
15 2560 โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรชุมชนเพื่อบริหารจัดการไฟป่า หมอกควันอย่างมีส่วนร่วม ในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างดำเนินการ 5,000,000.00 เชียงใหม่
16 2560 โครงการพัฒนากระบวนการและกลไกข้อตกลงร่วม เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ในเขตป่าต้นน ้า ต้าบลปางหินฝน อยู่ระหว่างดำเนินการ 5,000,000.00 เชียงใหม่
17 2560 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างบูรณาการ เทศบาลเมืองศิลา จังหวัดขอนแก่น อยู่ระหว่างดำเนินการ 3,886,050.00 ขอนแก่น
18 2560 โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ 4,059,405.00 อุตรดิตถ์
19 2560 โครงการร้องกวางน่าอยู่ คู่สิ่งแวดล้อมที่สะอาดสดใส เพื่อสุขภาพพลานามัยที่ยั่งยืน อยู่ระหว่างดำเนินการ 1,907,000.00 แพร่
20 2560 โครงการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการฐานทรัพยากรดิน น้ำ ป่า อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น อยู่ระหว่างดำเนินการ 4,941,480.00 ขอนแก่น
21 2560 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ในการจัดการขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมืองตราด อยู่ระหว่างดำเนินการ 11,400,000.00 ตราด
22 2560 ชุดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 2 ดำเนินการเสร็จสิ้น 25,374,965.00 กรุงเทพมหานคร
23 2560 โครงการสนับสนุน ทสจ. เพื่อติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 2 ดำเนินการเสร็จสิ้น 650,000.00 กรุงเทพมหานคร
24 2559 โครงการก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลไก่ ของฟาร์มสวนเกษตร 99 ดำเนินการเสร็จสิ้น 35,000,000.00 เชียงใหม่
25 2559 โครงการจัดการมูลไก่ด้วยระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ของบริษัท ฟาร์มระพีพัฒน์ (1999) จำกัด ดำเนินการเสร็จสิ้น 20,000,000.00 ฉะเชิงเทรา
26 2559 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในการจัดการขยะเกาะหลีเป๊ะอย่างยั่งยืน ดำเนินการเสร็จสิ้น 3,897,710.00 สตูล
27 2559 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะโดยหลัก 3Rเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองวังสะพุงอย่างยั่งยืน ดำเนินการเสร็จสิ้น 4,997,840.00 เลย
28 2559 โครงการบูรณาการเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืนของเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ระหว่างดำเนินการ 2,321,850.00 นครศรีธรรมราช
29 2559 โครงการชุมชนปกาเกอะญอจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการเสร็จสิ้น 4,514,000.00 เชียงใหม่
30 2559 โครงการก่อสร้างระบบบำบัดนำ้เสียชีวภาพใช้อากาศแบบ SBR อยู่ระหว่างดำเนินการ 17,000,000.00 สมุทรสาคร
31 2559 โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกการบริหารจัดการขยะ การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาล อยู่ระหว่างดำเนินการ 2,743,375.00 ศรีสะเกษ
32 2559 โครงการส่งเสริมการทำนาริมฟุตบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ 0.00 กรุงเทพมหานคร
33 2559 โครงการเสริมสร้างพลังชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าโคกจิก-ตาลอก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม อยู่ระหว่างดำเนินการ 0.00 มหาสารคาม
34 2559 โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกการบริหารจัดการขยะ การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาล อยู่ระหว่างดำเนินการ 2,743,375.00 ศรีสะเกษ
35 2559 โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียจากกิจการเลี้ยงสุกรที่มีประสิทธิภาพทั้งผลิตพลังงานทดแทนในฟาร์ม ดำเนินการเสร็จสิ้น 5,000,000.00 สงขลา
36 2559 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ฐานทรัพยากรในลำห้วยทับทันโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนท้องถิ่นตำบลศรีสุข อยู่ระหว่างดำเนินการ 1,925,400.00 สุรินทร์
37 2558 โครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ของโรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ ส่วนขยายอาคาร 3 ดำเนินการเสร็จสิ้น 10,000,000.00 ตรัง
38 2558 โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกรด้วยระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพ ของบริษัท เอส.พี.เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด ดำเนินการเสร็จสิ้น 1,000,000.00 ราชบุรี
39 2558 โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า ต้นน้ำพุง ของสมาคมเพื่อการอนุรักษ์ และพัฒนาเทือกเขาเพชรบูรณ์ (สอพ.) ดำเนินการเสร็จสิ้น 4,989,400.00 เลย
40 2558 โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศน์เกษตร และความหลากหลายทางชีวภาพ ของพันธุ์ข้าวพื้นบ้านในระบบเกษตรอินทรีย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดำเนินการโดย มูลนิธิข้าวขวัญ ดำเนินการเสร็จสิ้น 4,999,700.00 สุพรรณบุรี
41 2558 โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ ของบริษัท แม่ทา วี.พี. จำกัด ดำเนินการเสร็จสิ้น 13,000,000.00 ลำพูน
42 2558 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ดำเนินการเสร็จสิ้น 179,532,635.00 กรุงเทพมหานคร
43 2558 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ทต.แม่แรง ดำเนินการเสร็จสิ้น 999,999.99 ลำพูน
44 2558 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง อบต. ห้วยยาบ ดำเนินการเสร็จสิ้น 999,999.99 ลำพูน
45 2558 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ทต. หนองล่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 999,999.99 ลำพูน
46 2558 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ทต. ทากาศ ดำเนินการเสร็จสิ้น 999,999.99 ลำพูน
47 2558 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง อบต. นาทราย ดำเนินการเสร็จสิ้น 999,999.99 ลำพูน
48 2558 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง อบต. บ้านปวง ดำเนินการเสร็จสิ้น 999,999.99 ลำพูน
49 2558 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง อบต. หนองนาม ดำเนินการเสร็จสิ้น 999,999.99 ลำพูน
50 2558 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ทต. ริมปิง อยู่ระหว่างดำเนินการ 999,999.99 ลำพูน
51 2558 โครงการก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลไก่ ของฟาร์มสวนเกษตร 99 ดำเนินการเสร็จสิ้น 35,000,000.00 เชียงใหม่
52 2558 โครงการพัฒนาเครือข่ายทรัพยากรกลุ่มน้ำแม่แตงตอนบน เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำแม่แตงตอนบน อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างดำเนินการ 999,999.99 เชียงใหม่
53 2558 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่และการจัดการพื้นที่สีเขียว เมืองเก่าเชียงใหม่ ตามแนวคิดนิเวศประวัติศาสตร์อย่างมีส่วนร่วม อยู่ระหว่างดำเนินการ 999,999.99 เชียงใหม่
54 2558 โครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่ต้นน้ำแม่ฮาว อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างดำเนินการ 999,999.99 เชียงใหม่
55 2558 โครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการจัดการไฟป่าเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยการมีส่วนร่วมของภาคเครือข่ายในตำบลแม่เตี๊ยะ แม่สอย และแม่แปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างดำเนินการ 999,999.99 เชียงใหม่
56 2558 โครงการกำจัดของเสียที่เกิดจากมูลไก่ไข่เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างดำเนินการ 999,999.99 เชียงใหม่
57 2558 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง มูลนิธิต้นไม้สีเขียว อยู่ระหว่างดำเนินการ 999,999.99 เชียงใหม่
58 2558 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อยู่ระหว่างดำเนินการ 999,999.99 ลำปาง
59 2558 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เทศบาลตำบลแม่มอก อำเภอเถิน อยู่ระหว่างดำเนินการ 999,999.99 ลำปาง
60 2558 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ อยู่ระหว่างดำเนินการ 999,999.99 ลำปาง
61 2558 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เทศบาลตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา อยู่ระหว่างดำเนินการ 999,999.99 ลำปาง
62 2558 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ ดำเนินการเสร็จสิ้น 999,999.99 ลำปาง
63 2558 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอวังเหนือ ดำเนินการเสร็จสิ้น 999,999.99 ลำปาง
64 2558 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เทศบาลตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม ดำเนินการเสร็จสิ้น 999,999.99 ลำปาง
65 2558 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน ดำเนินการเสร็จสิ้น 999,999.99 ลำปาง
66 2558 โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ ๔ ของเทศบาลเมืองป่าตอง ดำเนินการเสร็จสิ้น 122,600,000.00 ภูเก็ต
67 2558 โครงการกำจัดของเสียด้วยระบบก๊าวชีวภาพ อยู่ระหว่างดำเนินการ 20,000,000.00 ฉะเชิงเทรา
68 2558 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ของอบต.งัวบา ดำเนินการเสร็จสิ้น 400,000.00 มหาสารคาม
69 2558 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย อยู่ระหว่างดำเนินการ 100,000.00 พิจิตร
70 2558 โครงการสนับสนุนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อบริหารโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง อยู่ระหว่างดำเนินการ 7,600,000.00 กรุงเทพมหานคร
71 2558 โครงการเปลี่ยนหม้อไอน้ำจากน้ำมันเตา เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) ของบริษัท โรงแป้งพรกมล จำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการ 8,800,000.00 ระยอง
72 2558 โครงการออกแบบและก่อสร้างระบบ บำบัดน้ำเสีย ของโรงงานเส้นก๋วยเตี๋ยวบุญญะศานต์ ดำเนินการเสร็จสิ้น 1,845,000.00 อุตรดิตถ์
73 2558 โครงการจัดการมูลไก่จากฟาร์มไก่ไข่ สุนทรฟาร์ม เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของนายชาณุวัฒณ์ สิวะโมกข์ อยู่ระหว่างดำเนินการ 50,000,000.00 ฉะเชิงเทรา
74 2558 โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพของบริษัท เกษตรลุ่มน้ำ จำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการ 20,000,000.00 นครศรีธรรมราช
75 2558 โครงการก่อสร้างระบบบำบัด น้ำเสีย ของบริษัท ปาล์มดีศรีนคร จำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการ 33,592,560.00 นครศรีธรรมราช
76 2558 โครงการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน ของเทศบาลตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ดำเนินการเสร็จสิ้น 3,285,160.00 น่าน
77 2558 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ควบคุมคุณภาพมูลฝอย ดำเนินการเสร็จสิ้น 0.00 ระยอง
78 2558 โครงการซื้อและติดตั้งเครื่อง Boiler/Hot Oil ของบริษัท สมุทรสาครพิมพ์ผ้า จำกัด ดำเนินการเสร็จสิ้น 8,700,000.00 สมุทรสาคร
79 2558 โครงการเสริมสร้างพลังชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ ป่าใหญ่โคกจิก – ตาลอก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ดำเนินการเสร็จสิ้น 4,276,420.00 มหาสารคาม
80 2558 โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า ต้นน้ำพุง อยู่ระหว่างดำเนินการ 4,989,400.00 เลย
81 2557 โครงการติดตั้งระบบควบคุมปริมาณไฮโดรคาร์บอนออกสู่บรรยากาศ ของ บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด ดำเนินการเสร็จสิ้น 125,000,000.00 ระยอง
82 2557 โครงการติดตั้งหอเผาภายใน (Enclosure Ground Flare) ของ บริษัท มาบตาพุด โอเลฟินส์ จำกัด ดำเนินการเสร็จสิ้น 300,000,000.00 ระยอง
83 2557 โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและระบบดูดฝุ่นภายในโรงงาน ของ บริษัท มาร์เบล็กซ์ จำกัด ดำเนินการเสร็จสิ้น 3,520,000.00 ปทุมธานี
84 2557 โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ของ บริษัท ไทยอิสเทอน อินดัสทรี้ จำกัด ยกเลิกโครงการ 5,000,000.00 นครปฐม
85 2557 ครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ ของ บริษัท กาญจนดิษฐ์น้ำมันปาล์ม จำกัด ดำเนินการเสร็จสิ้น 77,000,000.00 สุราษฎร์ธานี
86 2557 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทรัพยากรลุ่มน้ำแม่แตงตอนบน เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำแม่แตงตอนบน อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการเสร็จสิ้น 4,980,000.00 เชียงใหม่
87 2557 ค.วิจัยการสร้างกระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการจัดการไฟป่าเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในตำบลสบเตี๊ยแม่สอยและบ้านแปะ ดำเนินการเสร็จสิ้น 4,990,000.00 เชียงใหม่
88 2557 โครงการก่อสร้างโรงกรองฝุ่นใหม่ บริษัท เอ็ม เมททอล (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการเสร็จสิ้น 150,000,000.00 ลพบุรี
89 2557 โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียจากมูลไก่ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ ของฟาร์มสวนเกษตร 99 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3,500,000.00 เชียงใหม่
90 2557 โครงการชาววังทองร่วมใจลดมลพิษเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน ดำเนินการเสร็จสิ้น 4,770,000.00 พิษณุโลก
91 2556 โครงการปรับปรุงระบบการบำบัดน้ำเสีย โดยการเพิ่มหน่วยบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศ ของบริษัท สยามมิตซุย พีทีเอ จำกัด ดำเนินการเสร็จสิ้น 400,000,000.00 ระยอง
92 2556 โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียด้วยระบบก๊าซชีวภาพ ของบริษัท ทวีผลผลิตภัณฑ์ จำกัด ดำเนินการเสร็จสิ้น 6,000,000.00 พระนครศรีอยุธยา
93 2556 โครงการกำจัดของเสียที่เกิดจากมูลไก่ไข่เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ของบริษัทฟาร์ม ชูสิน เตือนใจ 99 จำกัด ดำเนินการเสร็จสิ้น 40,780,000.00 สตูล
94 2556 โครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่ต้นน้ำแม่ฮาว อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ของ มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน/สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน ดำเนินการเสร็จสิ้น 4,940,000.00 เชียงใหม่
95 2556 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ และการจัดการพื้นที่สีเขียวเมืองเก่าเชียงใหม่ ตามแนวคิดนิเวศประวัติศาสตร์อย่างมีส่วนร่วม ของ มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ/เครือข่ายเขียว สวย หอม ดำเนินการเสร็จสิ้น 5,000,000.00 เชียงใหม่
96 2556 โครงการเสริมความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นเพื่อการจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำลำเซบายในพื้นที่จังหวัดยโสธร ของ สมาคมภูมินิเวศพัฒนาอย่างยั่งยืน ดำเนินการเสร็จสิ้น 4,040,000.00 ยโสธร
97 2556 โครงการยกระดับการเรียนรู้สู่การจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำอ่าวบ้านดอนอย่างยั่งยืน ของ มูลนิธิป่า-ทะเลเพื่อชีวิต ดำเนินการเสร็จสิ้น 5,000,000.00 สุราษฎร์ธานี
98 2556 โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ ของ บริษัท เวิลด์ ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ยกเลิกโครงการ 6,000,000.00 สมุทรสาคร
99 2556 โครงการจัดการของเสียจากการเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ของฟาร์มสวนเกษตร 99 ของ นายปรีชา สุขบุญพันธ์ และนางเพ็ญจิตร สุขบุญพันธ์ ดำเนินการเสร็จสิ้น 35,000,000.00 เชียงใหม่
100 2556 โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตชีวภาพ ของ บริษัท เอ แอล ปาล์ม จำกัด ดำเนินการเสร็จสิ้น 49,600,000.00 กรุงเทพมหานคร
101 2556 โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตก๊าชชีวภาพ ของ บริษัท แม่ทา วี.พี.จำกัด ดำเนินการเสร็จสิ้น 25,000,000.00 ลำพูน
102 2556 โครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบผลิตก๊าชชีวภาพและบำบัดน้ำเสียจากมูลสุกร ของณิชาและภาวิณห์ฟาร์ม ของ นายชัยวัตร์ เทพวงศ์ ดำเนินการเสร็จสิ้น 1,200,000.00 เชียงใหม่
103 2556 โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ ของบริษัท ประจงกิจปาล์มออยล์ จำกัด ดำเนินการเสร็จสิ้น 75,030,000.00 ระนอง
104 2556 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามกฎกระทรวง ภายใต้มาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 อยู่ระหว่างดำเนินการ 4,960,000.00 กรุงเทพมหานคร
105 2556 โครงการชาววังทองร่วมใจ ลดมลพิษ เพื่อชีวิตยั่งยืน ของ เทศบาลตำบลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการเสร็จสิ้น 4,770,000.00 พิษณุโลก
106 2556 โครงการบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกรด้วยระบบบ่อหมักก๊าชชีวภาพชนิดหมักร่วม (Co-digestion Biogas) ของ บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด ยกเลิกโครงการ 0.00 ราชบุรี
107 2556 โครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียสำหรับโรงงานผลิตกุ้งแช่แข็ง ของบริษัท สตาร์ฟู้ดส์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด ยกเลิกโครงการ 0.00 สมุทรสาคร
108 2556 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางฯ ในส่วนของการปรับปรุงบ่อพักน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว ของบริษัท สยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค จำกัด ดำเนินการเสร็จสิ้น 15,000,000.00 ระยอง
109 2556 โครงการยกระดับการเรียนรู้สู่การจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำอ่าวบ้านดอน อยู่ระหว่างดำเนินการ 4,998,000.00 สุราษฎร์ธานี
110 2555 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการเสร็จสิ้น 355,878,802.00 ภูเก็ต
111 2555 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ของเทศบาลตำบลกุดจิก จ.นครราชสีมา ดำเนินการเสร็จสิ้น 10,340,000.00 นครราชสีมา
112 2555 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำชะขยะบริเวณหลุมฝังกลบขยะบ้านคำบอน ดำเนินการเสร็จสิ้น 51,340,000.00 ขอนแก่น
113 2555 โครงการวางแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการเชื้อเพลิงป่าเต็งรัง โดยใช้แบบจำลองไฟป่า จ.เชียงใหม่ ของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการเสร็จสิ้น 5,000,000.00 เชียงใหม่
114 2555 โครงการพัฒนาแบบจำลองเชิงพื้นที่แบบพลวัฒนเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์คุณภาพน้ำ กรณีศึกษาแม่น้ำเพชรบุรี ของ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 8 (ราชบุรี) ดำเนินการเสร็จสิ้น 4,820,000.00 ราชบุรี
115 2555 โครงการก่อสร้างระบบก๊าซชีวภาพ(Biogas)ของฟาร์มม่วนใจ๋ ของบริษัท ม่วนใจ๋ กรีนเนอร์รี่ จำกัด ดำเนินการเสร็จสิ้น 5,000,000.00 ชลบุรี
116 2555 โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โดยการใช้พืชน้ำและวิธีธรรมชาติ ของบริษัท ไทย ปังก้า ฟาร์ม จำกัด ดำเนินการเสร็จสิ้น 12,000,000.00 กาฬสินธุ์
117 2555 โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพและปรับเปลี่ยนหม้อไอน้ำ ของบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเชฟช้อย จำกัด ดำเนินการเสร็จสิ้น 16,715,000.00 นนทบุรี
118 2555 โครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบไบโอแก๊ส ของบริษัท นทีโภคภัณฑ์ จำกัด ดำเนินการเสร็จสิ้น 5,000,000.00 ชลบุรี
119 2555 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค ของบริษัท สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค จำกัด ดำเนินการเสร็จสิ้น 22,200,000.00 ระยอง
120 2555 โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ของบริษัท เจนเนอรัล เบฟเวอร์เรจ จำกัด ดำเนินการเสร็จสิ้น 19,500,000.00 นครปฐม
121 2555 โครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพและบำบัดน้ำเสียจากมูลไก่ ของบริษัท พลวิทยาฟาร์ม จำกัด ดำเนินการเสร็จสิ้น 21,000,000.00 ขอนแก่น
122 2555 โครงการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในการจัดการฐานทรัพยากรดิน น้ำ ป่า ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ของ สมาคมเพื่อนภู ดำเนินการเสร็จสิ้น 4,050,000.00 ขอนแก่น
123 2554 โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพและโรงไฟฟ้าขนาด 4.5MW ของบริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน ดำเนินการเสร็จสิ้น 66,000,000.00 กรุงเทพมหานคร
124 2554 โครงการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารศูนย์การแพทย์บางโพ ของโรงพยาบาลบางโพ ดำเนินการเสร็จสิ้น 6,000,000.00 กรุงเทพมหานคร
125 2554 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีต้นแบบการคัดแยกและจัดเก็บปัสวะและอุจจาระมนุษย์อย่างถูกสุขลักษณะเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดำเนินการเสร็จสิ้น 4,850,000.00 เชียงใหม่
126 2554 โครงการฟื้นฟูป่าชุมชนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ของ มูลนิธิพิพิธประชานาถ ดำเนินการเสร็จสิ้น 3,290,000.00 กรุงเทพมหานคร
127 2554 โครงการส่งเสริมบทบาทองค์กรชุมชนและเครือข่ายในการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำแก่งละว้า จังหวัดขอนแก่น ของ มูลนิธิรักษ์อีสาน ดำเนินการเสร็จสิ้น 4,330,000.00 ขอนแก่น
128 2554 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล จ.ภูเก็ต ดำเนินการเสร็จสิ้น 249,131,827.00 ภูเก็ต
129 2554 โครงการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรใน 8 จังหวัด ภาคเหนือตอนบนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อลดการเผา ของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดำเนินการเสร็จสิ้น 3,160,000.00 เชียงใหม่
130 2553 โครงการศึกษาผลกระทบการได้รับสารอินทรีย์ระเหยต่อสุขภาพของประชาการและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดระยอง ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ดำเนินการเสร็จสิ้น 10,450,000.00 กรุงเทพมหานคร
131 2553 โครงการศึกษาผลกระทบจากการสัมผัสมลพิษต่อสุขภาพของประชากรในจังหวัดระยอง ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการเสร็จสิ้น 13,650,000.00 ปทุมธานี
132 2553 โครงการศึกษา Exposure Assessment ของประชากรต่อมลพิษอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการเสร็จสิ้น 12,040,000.00 กรุงเทพมหานคร
133 2553 โครงการพัฒนาองค์ความรู้และเทคนิควิธีการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศเกษตรกรรมยั่งยืนในลุ่มน้ำสายบุรี มูลนิธิรักบ้านเกิดภาคใต้ ดำเนินการเสร็จสิ้น 3,180,000.00 ปัตตานี
134 2553 โครงการการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายภาคประชาสังคมและท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อป้องกัน ควบคุมปัญหามลพิษ สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ดำเนินการเสร็จสิ้น 1,840,000.00 ปทุมธานี
135 2552 โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชนลุ่มน้ำแม่จัน - แม่สลองในการอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า และเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา ดำเนินการเสร็จสิ้น 4,280,000.00 เชียงราย
136 2552 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานทรัพยากรในการดำรงชีวิตของประชาชน ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ มูลนิธิพัฒนาอีสาน ดำเนินการเสร็จสิ้น 3,550,000.00 สุรินทร์
137 2552 โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาสังคมทุกภาคส่วนโดยกระบวนการทางกฏหมายสิ่งแวดล้อม สภาทนายความ ดำเนินการเสร็จสิ้น 4,110,000.00 กรุงเทพมหานคร
138 2552 โครงการสานเครือข่ายยั่งยืนคืนน้ำใสท่าจีน มูลนิธิลุ่มน้ำท่าจีนนครปฐม ดำเนินการเสร็จสิ้น 3,670,000.00 นครปฐม
139 2552 โครงการความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอ่าวบ้านดอนด้วยพลังชุมชน มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ดำเนินการเสร็จสิ้น 4,980,000.00 สุราษฎร์ธานี
140 2552 โครงการร่วมใจรักษาป่าต้นน้ำแม่แจ่มโดยภูมิปัญญาปกาเกอะญอ สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 4,060,000.00 เชียงใหม่
141 2552 โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนท้องถิ่น จังหวัดนครพนม มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ดำเนินการเสร็จสิ้น 4,780,000.00 นครพนม
142 2552 ค.พัฒนาชุมชนต้นแบบและเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง ส.ศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาฯ ดำเนินการเสร็จสิ้น 500,000.00 เชียงใหม่
143 2552 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชนจัดการทรัพยากรพื้นที่ชุ่มน้ำสุราษฎร์ธานี มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา ดำเนินการเสร็จสิ้น 4,830,000.00 สุราษฎร์ธานี
144 2552 โครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ ดำเนินการเสร็จสิ้น 99,999,999.99 กรุงเทพมหานคร
145 2552 โครงการจัดสร้างเตาเผาศพแบบประหยัดพลังงานและลดภาวะมลพิษระยะที่ 2 (เพิ่มเติม) ค่าตรวจวัดมลพิษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการเสร็จสิ้น 200,000.00 เชียงใหม่
146 2552 โครงการวิจัยต้นแบบเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชนขนาดเล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการเสร็จสิ้น 5,000,000.00 เชียงใหม่
147 2552 โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ของ บจ. 747 อุตสาหกรรม ยกเลิกโครงการ 0.00 กรุงเทพมหานคร
148 2552 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำมวบ เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน มูลนิธิคนบ่อว้า ดำเนินการเสร็จสิ้น 4,200,000.00 น่าน
149 2551 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการขยะอินทรีย์สำหรับชุมชนขนาดย่อมของศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดำเนินการเสร็จสิ้น 4,990,000.00 เชียงใหม่
150 2551 โครงการจัดสร้างเตาเผาศพแบบประหยัดพลังงานและลดภาวะมลพิษ ระยะที่ 2 ของ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการเสร็จสิ้น 1,794,000.00 เชียงใหม่
151 2551 ครงการพัฒนาองค์กรชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์และเฝ้าระวังวิกฤติทางด้านสิ่งแวดล้อมต้นน้ำป่าสัก มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ดำเนินการเสร็จสิ้น 4,910,000.00 เลย
152 2551 โครงการเครือข่ายปกป้องลุ่มน้ำมูนตอนปลาย ของ มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีปภาคอีสาน ดำเนินการเสร็จสิ้น 4,920,000.00 กรุงเทพมหานคร
153 2551 โครงการส่งเสริมนโยบายสาธารณะเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำป่าทามมูน ของ มูลนิธิมชุมชนอีสาน ดำเนินการเสร็จสิ้น 4,500,000.00 สุรินทร์
154 2551 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษา จังหวัดน่าน มูลนิธิฮักเมืองน่าน ดำเนินการเสร็จสิ้น 4,160,000.00 น่าน
155 2551 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืน ของ มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม ดำเนินการเสร็จสิ้น 4,040,000.00 สุรินทร์
156 2551 โครงการอนุรักษ์นกและพื้นที่ชุ่มน้ำอ่าวไทยตอนใน สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ดำเนินการเสร็จสิ้น 478,000.00 นนทบุรี
157 2551 โครงการฟื้นฟูพิทักษ์รักษ์ป่าเมืองเวสาลี สมาคมเกษตรกรพัฒนาการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 5,000,000.00 นครสวรรค์
158 2551 โครงการจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครผู้สื่อข่าวเพื่อเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น 4,130,000.00 เชียงใหม่
159 2551 โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำแม่กรณ์ ลุ่มน้ำกก จังหวัดเชียงราย ดำเนินการเสร็จสิ้น 4,660,000.00 เชียงราย
160 2551 โครงการเครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียน พัฒนาชุมชนลุ่มน้ำปิง มูลนิธิหมอเสม-พริ้งพวงแก้ว ดำเนินการเสร็จสิ้น 4,970,000.00 กรุงเทพมหานคร
161 2551 โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบฟื้นฟูป่าดงหนองเอียด จังหวัดร้อยเอ็ด มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท ดำเนินการเสร็จสิ้น 3,570,000.00 กรุงเทพมหานคร
162 2551 โครงการปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งอ่าวปะทิวอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน สมาคมเพื่อนสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 3,490,000.00 ชุมพร
163 2550 โครงการการจัดระบบการจัดการขยะชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ของตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบัณฑิตศึกษาและการวิจัย ม.พายัพ ดำเนินการเสร็จสิ้น 680,000.00 เชียงใหม่
164 2549 โครงการก่อสร้างระบบจัดการขยะมูลฝอย ทม.ตะกั่วป่า ดำเนินการเสร็จสิ้น 78,440,000.00 พังงา
165 2549 โครงการจัดการขยะมูลฝอยพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์และชุมชนภูพิงค์ ของ อบต.สุเทพ ดำเนินการเสร็จสิ้น 9,048,000.00 เชียงใหม่
166 2549 โครงการนำร่องฟื้นฟูป่าธรรมชาติโคกหีบอย่างยั่งยืน สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น 760,000.00 กรุงเทพมหานคร
167 2549 โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม สผ. ดำเนินการเสร็จสิ้น 5,000,000.00 กรุงเทพมหานคร
168 2549 โครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมบริเวณอ่างเก็บน้ำ และบริเวณทางน้ำที่ได้รับผลอุทกภัยในภาคเหนือ บ.ไม้อัดไทย/ออป. มิ.ย.49-ธ.ค.49 48.09 ดำเนินการเสร็จสิ้น 48,090,000.00 กรุงเทพมหานคร
169 2549 ค.ศึกษาระดับโลหะหนักในเลือดและความสัมพันธ์ต่อระดับฮอร์โมน Corticosteroid และ Sex Steroid เพื่อบ่งชี้อัตราเสี่ยงต่อการขยายพันธุ์ในโลมาพะยูนและเต่าทะเล ดำเนินการเสร็จสิ้น 5,000,000.00 ภูเก็ต
170 2549 โครงการจัดสร้างเตาเผาศพแบบประหยัดพลังงานและลดภาวะมลพิษ ระยะที่ 1 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการเสร็จสิ้น 18,060,000.00 เชียงใหม่
171 2548 โครงการนักรบสิ่งแวดล้อม ของ กรมควบคุมมลพิษ ดำเนินการเสร็จสิ้น 10,000,000.00 กรุงเทพมหานคร
172 2547 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ในพื้นที่ส่วนที่ 1 ระยะที่ 1 ของ ทม.มุกดาหาร ดำเนินการเสร็จสิ้น 163,958,400.00 มุกดาหาร
173 2547 ครงการฟื้นฟูป่าครอบครัวและป่าชุมชน ของ มูลนิธิพิพิธประชานาถ ดำเนินการเสร็จสิ้น 371,000.00 สุรินทร์
174 2547 โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทองค์กรชุมชนเพื่อฟื้นฟูภูมิปัญญาและวัฒนธรรมจากป่าชุมชนป่าดงนาทามอย่างยั่งยืน มูลนิธิพิทักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต ดำเนินการเสร็จสิ้น 3,213,000.00 อุบลราชธานี
175 2547 โครงการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการคัดแยกขยะอย่างยั่งยืน มูลนิธิเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ดำเนินการเสร็จสิ้น 3,510,000.00 ระยอง
176 2547 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม ของ สภาทนายความ ดำเนินการเสร็จสิ้น 3,777,000.00 กรุงเทพมหานคร
177 2547 โครงการร้อยดวงใจรักษ์อ่าวบ้านดอน มูลนิธิ ของ ชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ดำเนินการเสร็จสิ้น 4,290,000.00 สุราษฎร์ธานี
178 2547 โครงการส่งเสริมบทบาทองค์กรชาวบ้านอนุรักษ์ป่าดงใหญ่ มูลนิธิชุมชนอีสาน ดำเนินการเสร็จสิ้น 2,360,000.00 บุรีรัมย์
179 2547 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูภูถ้ำภูกระแตและบึงละหานนา ของ มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ดำเนินการเสร็จสิ้น 3,710,000.00 ชัยภูมิ
180 2547 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม ของ มูลนิธิศูนย์กฎหมายสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย ดำเนินการเสร็จสิ้น 5,000,000.00 ตาก
181 2547 โครงการปลูกป่าชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ดินและต้นน้ำลำธาร ของ สมาคมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนไทย ดำเนินการเสร็จสิ้น 194,700.00 เพชรบูรณ์
182 2546 โครงการศึกษาความเหมาะสมสำรวจตรวจสอบและออกแบบ รายละเอียดระบบรวบรวม และระบบระบายน้ำเสีย เทศบาลตำบลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการเสร็จสิ้น 6,630,000.00 ประจวบคีรีขันธ์
183 2546 โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย บริษัท จะนะน้ำยาง จำกัด ดำเนินการเสร็จสิ้น 7,000,000.00 สงขลา
184 2546 โครงการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสีย แห่งที่ 2 บริษัท โรจนะอินดัสเตรียลแมเนจเม้น ดำเนินการเสร็จสิ้น 46,810,000.00 ระยอง
185 2546 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ของ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ดำเนินการเสร็จสิ้น 1,930,000.00 สงขลา
186 2546 โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่จัน ของ สมาคมพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา ดำเนินการเสร็จสิ้น 4,990,000.00 เชียงราย
187 2545 โครงการอนุรักษ์ภูผาขาว มูลนิธิหมู่บ้าน ดำเนินการเสร็จสิ้น 4,672,000.00 เลย
188 2545 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสียของเทศบาลตำบลหัวหินและพื้นที่ใกล้เคียง ทต.หัวหิน ดำเนินการเสร็จสิ้น 13,980,000.00 ประจวบคีรีขันธ์
189 2545 โครงการออกแบบรายละเอียดสถานีขนถ่ายมูลฝอย เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ของ ทน.ขอนแก่น ดำเนินการเสร็จสิ้น 2,000,000.00 ขอนแก่น
190 2545 โครงการจัดซื้อเครื่องจักรกลและเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย ภายใต้โครงการปรับปรุงสถานที่กำจัดมูลฝอย ของ ทต.ด่านขุนทด ดำเนินการเสร็จสิ้น 11,858,000.00 นครราชสีมา
191 2545 โครงการผลิตขนไก่ป่น บริษัท ของ ซันเรนเดอร์ริ่ง จำกัด ดำเนินการเสร็จสิ้น 60,000,000.00 สระบุรี
192 2545 โครงการโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาชุมชนลุ่มน้ำปิงเชียงใหม่-ลำพูน มูลนิธิหมอเสมพริ้งพวงแก้ว ดำเนินการเสร็จสิ้น 4,290,000.00 กรุงเทพมหานคร
193 2545 โครงการเกษตรกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม จังหวัดพัทลุง สมาคมแพทย์แผนไทยจังหวัดพัทลุง (ปัญญาวุธ) ดำเนินการเสร็จสิ้น 150,000.00 พัทลุง
194 2544 โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 1 ของเทศบาลนครยะลา ดำเนินการเสร็จสิ้น 72,120,000.00 ยะลา
195 2544 โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของเทศบาลเมืองตราด ดำเนินการเสร็จสิ้น 90,200,000.00 ตราด
196 2544 โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบของเทศบาล ตำบลเมืองแกลง จ.ระยอง ดำเนินการเสร็จสิ้น 61,960,000.00 ระยอง
197 2544 โครงการจัดการขยะมูลฝอยพื้นที่โครงการหลวงอ่างขาง ของเทศบาลตำบลเวียงฝาง จ.เชียงใหม่ ดำเนินการเสร็จสิ้น 3,590,000.00 เชียงใหม่
198 2544 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลน ป่าท่าตะเภาและป่าเลนน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด สมาคมที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมไทย ดำเนินการเสร็จสิ้น 3,980,000.00 ตราด
199 2544 โครงการพัฒนาองค์กรชาวบ้านและเครือข่ายฟื้นฟูต้นน้ำพอง มูลนิธิชุมชนอีสาน ดำเนินการเสร็จสิ้น 4,480,000.00 เพชรบูรณ์
200 2544 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งและแนวปะการังหาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี ของสมาคมอนุรักษ์พิทักษ์เจ้าหลาว ดำเนินการเสร็จสิ้น 4,670,000.00 จันทบุรี
201 2544 โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำยวมโดยองค์กรชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ ดำเนินการเสร็จสิ้น 4,750,000.00 แม่ฮ่องสอน
202 2544 โครงการอนุรักษ์ป่าเขาอ่างฤาไน ด้วยกระบวนการทางการศึกษา ของ สมาคมหยาดฝน ดำเนินการเสร็จสิ้น 4,980,000.00 ตรัง
203 2544 โครงการโรงเรียน-ชุมชนร่วมใจพิทักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน อ่าวทุ่งมหา ของ มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย ดำเนินการเสร็จสิ้น 4,229,000.00 ชุมพร
204 2544 โครงการพิทักษ์และฟื้นฟูสภาพแม่น้ำปิงอย่างมีส่วนร่วมของประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ สมาคมที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมไทย ดำเนินการเสร็จสิ้น 4,810,000.00 เชียงใหม่
205 2544 ค.เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรท้องถิ่นและองค์กรชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งเกาะลันตาใหญ่ อ.ลันตา จ.กระบี่ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ดำเนินการเสร็จสิ้น 4,040,000.00 กระบี่
206 2544 โครงการความร่วมมือเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำปาย จ.แม่ฮ่องสอน มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ ดำเนินการเสร็จสิ้น 3,920,000.00 แม่ฮ่องสอน
207 2544 โครงการเกษตรกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช มูลนิธิหมู่บ้าน ดำเนินการเสร็จสิ้น 3,960,000.00 นครศรีธรรมราช
208 2544 โครงการนำร่องเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อม คลองอ้อมนนท์-คลองบางกอกน้อย - คลองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี สำนักงานจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการเสร็จสิ้น 2,100,000.00 นนทบุรี
209 2544 โครงการนำร่องเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมคลองอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการเสร็จสิ้น 1,968,600.00 สมุทรสงคราม
210 2544 ครงการนำร่องเพื่อการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองด่าน-คลองบางขุนเทียน- คลองสนามชัย กรุงเทพมหานคร ดำเนินการเสร็จสิ้น 2,110,000.00 กรุงเทพมหานคร
211 2544 ค.แก้ไขปัญหาจากการยกเลิกการเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบความเค็มต่ำในพื้นที่น้ำจืดด้านการฟื้นฟูดินประมงปศุสัตว์และพืช (การฟื้นฟูดิน) ดำเนินการเสร็จสิ้น 3,190,000.00 กรุงเทพมหานคร
212 2544 ค.แก้ไขปัญหาจากการยกเลิกการเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบความเค็มต่ำในพื้นที่น้ำจืดด้านการฟื้นฟูดินประมงปศุสัตว์และพืช(การสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำแก่เกษตรกร) ดำเนินการเสร็จสิ้น 10,180,000.00 กรุงเทพมหานคร
213 2544 ค.แก้ไขปัญหาจากการยกเลิกการเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบความเค็มต่ำในพื้นที่น้ำจืดด้านการฟื้นฟูดินประมงปศุสัตว์และพืช(ส่งเสริมอาชีพทดแทนการเลี้ยงพื้นที่น้ำจืด) ดำเนินการเสร็จสิ้น 1,500,000.00 กรุงเทพมหานคร
214 2544 โครงการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุน สผ. ในการบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม(JBIC) ระยะที่ 3 ดำเนินการเสร็จสิ้น 20,840,000.00 กรุงเทพมหานคร
215 2543 โครงการบำบัดน้ำเสีย และลดมลภาวะของฟาร์มเลี้ยงสุกร บริษัทหนองบัวฟาร์มฯ ดำเนินการเสร็จสิ้น 20,000,000.00 ราชบุรี
216 2543 โครงการสาธิตการจัดการผักตบชวาและขยะมูลฝอยชุมชนในรูปแบบปุ๋ยอินทรีย์อย่างยั่งยืน กรมควบคุมมลพิษ ดำเนินการเสร็จสิ้น 1,280,000.00 กรุงเทพมหานคร
217 2543 โครงการพัฒนาชุมชนเพื่อฟื้นฟูต้นน้ำน่าน ของ มูลนิธิฮักเมืองน่าน ดำเนินการเสร็จสิ้น 4,830,000.00 น่าน
218 2543 โครงการสาธิตการจัดการผักตบชวาและขยะมูลฝอยชุมชนในรูปแบบปุ๋ยอินทรีย์อย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ดำเนินการเสร็จสิ้น 6,421,800.00 ปทุมธานี
219 2543 โครงการศึกษาแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลตั้งแต่ปากแม่น้ำเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี ถึงปากแม่น้ำปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการเสร็จสิ้น 24,130,000.00 กรุงเทพมหานคร
220 2543 โครงการเร่งรัดการผลิตพันธุ์กุ้งก้ามกรามสายพันธุ์ใหม่ และการบูรณาการระบบการเลี้ยงร่วมกับการเพาะปลูกทดแทนการเลี้ยงกุ้งกุลาดำในเขตน้ำจืด ดำเนินการเสร็จสิ้น 7,261,000.00 นครปฐม
221 2543 โครงการทดสอบการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามปรับปรุงพันธุ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง ดำเนินการเสร็จสิ้น 2,000,000.00 กรุงเทพมหานคร
222 2543 โครงการจัดทำแผนที่แสดงความเหมาะสมของพื้นที่ชายฝั่งทะเลสำหรับการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ของ กรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินการเสร็จสิ้น 3,000,000.00 กรุงเทพมหานคร
223 2543 โครงการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนสผ. ในการบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม (JBIC) ระยะที่ 2 ดำเนินการเสร็จสิ้น 14,350,000.00 กรุงเทพมหานคร
224 2542 โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี จังหวัดขอนแก่น มูลนิธิพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเพี่อคุณภาพชีวิตดี ดำเนินการเสร็จสิ้น 5,000,000.00 ขอนแก่น
225 2542 โครงการวิทยุชุมชนเพื่อความมีส่วนร่วมของประชาคมจังหวัดขอนแก่เพื่อนำไปสู่เมืองน่าอยู่ ดำเนินการเสร็จสิ้น 3,570,000.00 ขอนแก่น
226 2542 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวม (เพิ่มเติมค่า K) ทน.หาดใหญ่ ดำเนินการเสร็จสิ้น 51,580,000.00 สงขลา
227 2542 โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลหัวขวาง ดำเนินการเสร็จสิ้น 22,149,168.23 มหาสารคาม
228 2542 โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย บริษัท เวิลด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินการเสร็จสิ้น 60,000,000.00 ระยอง
229 2542 โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยระยะที่ 1 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ดำเนินการเสร็จสิ้น 65,905,877.00 ศรีสะเกษ
230 2542 โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย ระยะที่1 เทศบาลเมืองยโสธร ดำเนินการเสร็จสิ้น 52,632,492.00 ยโสธร
231 2542 โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย ระยะที่1 เทศบาลเมืองเสนา ดำเนินการเสร็จสิ้น 46,017,931.20 พระนครศรีอยุธยา
232 2542 โครงการปรับปรุงระบบกำจัดมูลฝอย เทศบาลเมืองมหาสารคาม ดำเนินการเสร็จสิ้น 31,794,999.94 มหาสารคาม
233 2542 โครงการก่อสร้างระบบการจัดการมูลฝอย เทศบาลเมืองชุมพร ดำเนินการเสร็จสิ้น 47,860,000.00 ชุมพร
234 2542 โครงการก่อสร้างระบบการจัดการมูลฝอย ระยะที่1 เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ดำเนินการเสร็จสิ้น 58,447,000.00 สุโขทัย
235 2542 โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาลเมืองพัทยา ระยะที่1 เมืองพัทยา ดำเนินการเสร็จสิ้น 52,660,000.00 ชลบุรี
236 2542 โครงการก่อสร้างระบบจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลตาคลี ดำเนินการเสร็จสิ้น 47,790,000.00 นครสวรรค์
237 2542 โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย ของเทศบาลตำบลเชียงยืน จ.มหาสารคาม ระยะที่ 1 ดำเนินการเสร็จสิ้น 21,740,000.00 มหาสารคาม
238 2542 โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมืองปัตตานี จ.ปัตตานี ระยะที่ 1 ดำเนินการเสร็จสิ้น 70,220,000.00 ปัตตานี
239 2542 โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย ของเทศบาลตำบลเบตง จ.ยะลา ระยะที่ 1 ดำเนินการเสร็จสิ้น 83,700,000.00 ยะลา
240 2542 โครงการประสานความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร ป่าไม้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของ มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ดำเนินการเสร็จสิ้น 4,590,000.00 กรุงเทพมหานคร
241 2542 โครงการฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำป่าทามมูล ของ มูลนิธิชุมชนอีสาน ดำเนินการเสร็จสิ้น 5,000,000.00 ร้อยเอ็ด
242 2542 ค.จัดการทรัพยากรธรรมชาติการอนุรักษ์พรรณพืชสมุนไพรและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในพื้นที่ อ.กุดชุม และอ.ทรายมูล จ.ยโสธร ดำเนินการเสร็จสิ้น 3,480,000.00 ยโสธร
243 2541 โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด สผ. ดำเนินการเสร็จสิ้น 36,200,000.00 กรุงเทพมหานคร
244 2541 โครงการก่อสร้างระบบบำบัดอากาศเสีย บริษัท คอทโก้ พลาสติกส์ จำกัด ดำเนินการเสร็จสิ้น 3,200,000.00 กรุงเทพมหานคร
245 2541 โครงการก่อสร้างระบบจัดการมูลฝอย เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ดำเนินการเสร็จสิ้น 52,153,622.13 บุรีรัมย์
246 2541 โครงการก่อสร้างระบบกำจัดมูลฝอย เทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการเสร็จสิ้น 71,594,376.09 อุบลราชธานี
247 2541 โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองนครพนม ดำเนินการเสร็จสิ้น 79,150,299.03 นครพนม
248 2541 โครงการปรับปรุงระบบกำจัดมูลฝอย เทศบาลนครขอนแก่น ดำเนินการเสร็จสิ้น 45,652,577.67 ขอนแก่น
249 2541 โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย ระยะที่1 เทศบาลตำบลบางคล้า ดำเนินการเสร็จสิ้น 25,890,594.56 ฉะเชิงเทรา
250 2541 โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและระบบไฟฟ้าบ่อสูบศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมฝั่งตะวันออก จ.ปทุมธานี เทศบาลตำบลคูคต ดำเนินการเสร็จสิ้น 6,760,000.00 ปทุมธานี
251 2541 โครงการบำบัดน้ำเสียในฟาร์มสุกร บริษัท เอส.พี.เอ็ม. อาหารสัตว์ จำกัด ดำเนินการเสร็จสิ้น 39,000,000.00 ราชบุรี
252 2541 โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและลดมลภาวะของฟาร์มเลี้ยงสุกร บริษัท เค.พี.เค.ฟาร์ม จำกัด ดำเนินการเสร็จสิ้น 14,500,000.00 ราชบุรี
253 2541 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลท่าแร่ ดำเนินการเสร็จสิ้น 64,159,037.86 สกลนคร
254 2541 โครงการออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองมุกดาหาร ดำเนินการเสร็จสิ้น 11,195,803.88 มุกดาหาร
255 2540 ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษ ในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดเพชรบุรี โครงการจัดระเบียบและทำความสะอาดชายหาดชะอำ ดำเนินการเสร็จสิ้น 1,000,000.00 เพชรบุรี
256 2540 ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษ ในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดเพชรบุรี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดสิ่งปฏิกูล ดำเนินการเสร็จสิ้น 4,800,000.00 เพชรบุรี
257 2540 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการจัดการน้ำทิ้งจากสะพานปลา ท่าเทียบเรือ ดำเนินการเสร็จสิ้น 3,000,000.00 ประจวบคีรีขันธ์
258 2540 ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษ ในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย ดำเนินการเสร็จสิ้น 15,000,000.00 ประจวบคีรีขันธ์
259 2540 โครงการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุน สผ.ในการบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม (JBIC) ระยะที่ 1 สผ. ดำเนินการเสร็จสิ้น 34,000,000.00 กรุงเทพมหานคร
260 2540 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานจัดการสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด (ระยะที่ 2) สผ. ดำเนินการเสร็จสิ้น 36,210,000.00 กรุงเทพมหานคร
261 2540 โครงการร่วมลดขยะบรรจุภัณฑ์โฟมกับตาวิเศษ สมาคมสร้างสรรค์ไทย ดำเนินการเสร็จสิ้น 5,000,000.00 กรุงเทพมหานคร
262 2540 โครงการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ปิงตอนบนโดยประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชฯ ดำเนินการเสร็จสิ้น 5,000,000.00 เชียงใหม่
263 2540 โครงการพัฒนาชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าธรรมชาติลุ่มน้ำวัง จังหวัดลำปาง มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม ดำเนินการเสร็จสิ้น 4,790,000.00 ลำปาง
264 2540 โครงการจัดซื้อเครื่องมือตรวจวัดมลพิษทางอากาศและเสียง กรมตำรวจ ดำเนินการเสร็จสิ้น 3,800,000.00 กรุงเทพมหานคร
265 2540 โครงการจัดซื้อเครื่องมือตรวจวัดมลพิษทางอากาศและเสียง กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการเสร็จสิ้น 500,000.00 กรุงเทพมหานคร
266 2540 โครงการจัดซื้อเครื่องมือตรวจวัดมลพิษทางอากาศและเสียง บริษัทขนส่งจำกัด ดำเนินการเสร็จสิ้น 870,000.00 กรุงเทพมหานคร
267 2540 โครงการจัดซื้อเครื่องมือตรวจวัดมลพิษทางอากาศและเสียง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ดำเนินการเสร็จสิ้น 9,570,000.00 กรุงเทพมหานคร
268 2540 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจัดการมูลฝอย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ดำเนินการเสร็จสิ้น 46,860,000.00 สมุทรสงคราม
269 2540 โครงการก่อสร้างระบบกำจัดมูลฝอย ระยะที่1 เทศบาลตำบลสะเดา ดำเนินการเสร็จสิ้น 81,580,000.00 สงขลา
270 2540 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษ ในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดเพชรบุรี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนมูลฝอย ดำเนินการเสร็จสิ้น 950,000.00 เพชรบุรี
271 2540 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษ ในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการจัดระเบียบและรักษาความสะอาดชายหาดหัวหิน ดำเนินการเสร็จสิ้น 2,500,000.00 ประจวบคีรีขันธ์
272 2540 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลแม่สอด ดำเนินการเสร็จสิ้น 16,800,000.00 ตาก
273 2540 โครงการก่อสร้างระบบกำจัดมูลฝอย ระยะที่1 เทศบาลตำบลแสนสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น 93,752,433.54 ชลบุรี
274 2540 ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษ ในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดเพชรบุรี โครงการจัดระเบียบและทำความสะอาดชายหาดชะอำ ดำเนินการเสร็จสิ้น 1,000,000.00 เพชรบุรี
275 2539 โครงการสำรวจรังวัดขอบเขต ของ สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม ดำเนินการเสร็จสิ้น 830,000.00 มหาสารคาม
276 2539 โครงการอนุรักษ์ป่าภูพานด้วยเครือข่ายเกษตรกรรมนิเวศ จังหวัดสกลนคร สมาคมพัฒนาชนบทอีสาน ดำเนินการเสร็จสิ้น 5,000,000.00 กาฬสินธุ์
277 2539 โครงการเผยแพร่ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ของ สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม ดำเนินการเสร็จสิ้น 200,000.00 มหาสารคาม
278 2539 โครงการเทคโนโลยีสะอาดเพื่อประสิทธิภาพอุตสาหกรรมใน จ.สมุทรปราการ กรมควบคุมมลพิษ ดำเนินการเสร็จสิ้น 27,210,000.00 สมุทรปราการ
279 2539 ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดนนทบุรี โครงการจัดซื้อรถดูดและล้างท่อระบายน้ำ ทม.ปากเกร็ด ดำเนินการเสร็จสิ้น 7,000,000.00 นนทบุรี
280 2539 ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดนนทบุรี โครงการจัดซื้อรถดูดและล้างท่อระบายน้ำ ทน.นนทบุรี ดำเนินการเสร็จสิ้น 7,000,000.00 นนทบุรี
281 2539 โครงการออกแบบเบื้องต้นทางวิศวกรรมและเตรียมเอกสารประกวดราคาสำหรับระบบจัดการน้ำเสียในเขตควบคุมมลพิษปริมณฑล กรมควบคุมมลพิษ ดำเนินการเสร็จสิ้น 47,500,000.00 กรุงเทพมหานคร
282 2539 ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ อ.เมืองสงขลา ค.ศึกษาองค์กรบริหารและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการบำบัดน้ำเสียและกำจัดขยะมูลฝอย ดำเนินการเสร็จสิ้น 2,500,000.00 สงขลา
283 2539 โครงการปรับปรุงระบบกำจัดมูลฝอย ทม.นครศรีอยุธยา ดำเนินการเสร็จสิ้น 12,100,000.00 พระนครศรีอยุธยา
284 2539 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษ ในเขตควบคุมมลพิษ อำเภอหาดใหญ่ โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและประชาสัมพันธ์ ดำเนินการเสร็จสิ้น 500,000.00 สงขลา
285 2539 โครงการเกษตรกรรมยั่งยืนฟื้นฟูกว๊านพะเยา มูลนิธิฟื้นฟูชนบท ดำเนินการเสร็จสิ้น 4,940,000.00 พะเยา
286 2539 โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนเกี่ยวกับข้าวปลอดสารพิษ : กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ดำเนินการเสร็จสิ้น 4,910,000.00 ยโสธร
287 2539 โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา มูลนิธิ YMCA เพื่อการพัฒนาภาคเหนือ ดำเนินการเสร็จสิ้น 4,932,000.00 เชียงใหม่
288 2539 โครงการสื่อสารเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำภาคเหนือ มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ดำเนินการเสร็จสิ้น 4,950,000.00 เชียงใหม่
289 2539 โครงการเครือข่ายชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน ของ มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ดำเนินการเสร็จสิ้น 12,400,000.00 บุรีรัมย์
290 2539 โครงการโรงเรียนพิทักษ์สิ่งแวดล้อมสมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรม ดำเนินการเสร็จสิ้น 4,994,590.00 กรุงเทพมหานคร
291 2539 โครงการเพื่อป่าอนุรักษ์และทะเลภาคตะวันออก สมาคมหยาดฝน ดำเนินการเสร็จสิ้น 4,670,000.00 ระยอง
292 2539 โครงการศึกษาการวางแผนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (ป่าดูนลำพัน) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ดำเนินการเสร็จสิ้น 180,000.00 มหาสารคาม
293 2539 โครงการศึกษาชีววิทยาของปูทูลกระหม่อม ของ ศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น ดำเนินการเสร็จสิ้น 500,000.00 มหาสารคาม
294 2539 โครงการจัดสร้างป้ายสื่อความหมายการอนุรักษ์พื้นที่ป่าดูนลำพัน ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการเสร็จสิ้น 300,000.00 มหาสารคาม
295 2539 โครงการรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมในการลดฝุ่นและมลพิษทางอากาศ กรมประชาสัมพันธ์ ดำเนินการเสร็จสิ้น 1,000,000.00 กรุงเทพมหานคร
296 2539 โครงการรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมในการลดฝุ่นและมลพิษทางอากาศ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ดำเนินการเสร็จสิ้น 3,000,000.00 นนทบุรี
297 2539 โครงการรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมในการลดฝุ่นและมลพิษทางอากาศ กรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 12,000,000.00 กรุงเทพมหานคร
298 2539 โครงการรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมในการลดฝุ่นและมลพิษทางอากาศ กรมควบคุมมลพิษ ดำเนินการเสร็จสิ้น 49,160,000.00 กรุงเทพมหานคร
299 2539 โครงการเฝ้าระวังและตรวจสอบยานพาหนะ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการเสร็จสิ้น 600,000.00 นนทบุรี
300 2539 โครงการเฝ้าระวังและตรวจสอบยานพาหนะ สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการเสร็จสิ้น 600,000.00 นนทบุรี
301 2539 โครงการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียงจากอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรม ดำเนินการเสร็จสิ้น 3,800,000.00 นนทบุรี
302 2539 โครงการจัดการมูลฝอยของสุขาภิบาลห้วยไคร้ ในพื้นที่พัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย (ระยะที่ 2) ดำเนินการเสร็จสิ้น 780,000.00 เชียงราย
303 2539 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการกำจัดมูลฝอย เทศบาลตำบลคูคต : โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมฝั่งตะวันออก จ.ปทุมธานี (จัดซื้อที่ดิน 230 ไร่) ดำเนินการเสร็จสิ้น 230,000,000.00 ปทุมธานี
304 2539 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ทต.บางกรวย ดำเนินการเสร็จสิ้น 360,000.00 นนทบุรี
305 2539 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดนนทบุรี โครงการก่อสร้างเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ดำเนินการเสร็จสิ้น 7,200,000.00 นนทบุรี
306 2539 ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ อำเภอหาดใหญ่ โครงการสำรวจแหล่งกำเนิดมลพิษ ทต.บ้านพรุ ดำเนินการเสร็จสิ้น 3,500,000.00 สงขลา
307 2539 ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ อำเภอเมืองสงขลา โครงการปรับปรุงระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ดำเนินการเสร็จสิ้น 24,300,000.00 สงขลา
308 2539 ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษ ในเขตควบคุมมลพิษ อำเภอหาดใหญ่ โครงการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ดำเนินการเสร็จสิ้น 30,000,000.00 สงขลา
309 2539 โครงการว่าจ้างแบบเหมารวม (turnkey) เพื่อการออกแบบ รวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการฝั่งตะวันออก กรมควบคุมมลพิษ ดำเนินการเสร็จสิ้น 2,221,860,000.00 สมุทรปราการ
310 2539 ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ อำเภอเมืองสงขลา โครงการปรับปรุงระบบกำจัดขยะมูลฝอย ดำเนินการเสร็จสิ้น 22,250,000.00 สงขลา
311 2539 ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดนนทบุรี โครงการจัดซื้อรถดูดและล้างท่อระบายน้ำ ทม.บางศรีเมือง ดำเนินการเสร็จสิ้น 7,000,000.00 นนทบุรี
312 2539 ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ อำเภอหาดใหญ่ โครงการสำรวจความเหมาะสมการจัดการน้ำเสีย ทต.บ้านพรุ ดำเนินการเสร็จสิ้น 4,300,000.00 สงขลา
313 2539 ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ อำเภอเมืองสงขลา โครงการสำรวจแหล่งกำเนิดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ ดำเนินการเสร็จสิ้น 3,500,000.00 สงขลา
314 2539 ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ อำเภอเมืองสงขลา โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมลพิษจากขยะมูลฝอย และมลพิษทางน้ำ ดำเนินการเสร็จสิ้น 1,000,000.00 สงขลา
315 2539 ภายใต้แผนปฏิบัติการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดภูเก็ต กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ดำเนินการเสร็จสิ้น 1,000,000.00 ภูเก็ต
316 2538 โครงการออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ของ เทศบาลตำบลปากช่อง จ.นครราชสีมา ดำเนินการเสร็จสิ้น 4,000,000.00 นครราชสีมา
317 2538 โครงการออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ดำเนินการเสร็จสิ้น 5,000,000.00 นครราชสีมา
318 2538 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อม สผ. ดำเนินการเสร็จสิ้น 15,250,000.00 กรุงเทพมหานคร
319 2538 โครงการพัฒนาและฟื้นฟูระบบนิเวศน์ลำน้ำพอง มูลนิธฺชุมชนอีสาน ดำเนินการเสร็จสิ้น 4,860,000.00 ขอนแก่น
320 2538 โครงการส่งเสริมองค์กรชาวบ้านอนุรักษ์ป่าโคกใหญ่ อำเภอปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม มูลนิธิชุมชนอีสาน ดำเนินการเสร็จสิ้น 4,900,000.00 มหาสารคาม
321 2538 โครงการพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ มูลนิธิหมู่บ้าน ดำเนินการเสร็จสิ้น 1,870,000.00 กรุงเทพมหานคร
322 2538 โครงการรณรงค์ "แยกเศษกระดาษเพื่อชีวิตป่ากับตาวิเศษ" ของ สมาคมสร้างสรรค์ไทย ดำเนินการเสร็จสิ้น 5,000,000.00 กรุงเทพมหานคร
323 2538 โครงการวารสารสุขภาพและสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็ก ของ องค์การแคร์นานาชาติ-ประเทศไทย ดำเนินการเสร็จสิ้น 3,150,000.00 กรุงเทพมหานคร
324 2538 โครงการฟื้นฟูธรรมชาติลุ่มน้ำแม่น้ำหมี แม่ต๋อม จ.ลำปาง มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม ดำเนินการเสร็จสิ้น 2,120,000.00 ลำปาง
325 2538 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชายเลน ระยะที่ 2 กรมป่าไม้ ดำเนินการเสร็จสิ้น 4,530,000.00 ภูเก็ต
326 2538 โครงการจัดการมูลฝอยของสุขาภิบาลห้วยไคร้พื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง จ.เชียงราย ดำเนินการเสร็จสิ้น 5,010,000.00 เชียงราย
327 2538 โครงการปรับปรุงสถานที่กำจัดมูลฝอยเดิม ทน.หาดใหญ่ ดำเนินการเสร็จสิ้น 47,000,000.00 สงขลา
328 2537 โครงการฟื้นฟูสภาพแนวปะการังเสื่อมโทรมบริเวณจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการเสร็จสิ้น 970,000.00 ภูเก็ต
329 2537 โครงการปลูกป่าชายเลนบริเวณท่าฉัตรไชย ดำเนินการเสร็จสิ้น 500,000.00 ภูเก็ต
330 2537 โครงการพัฒนาประชากรและสิ่งแวดล้อม ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ดำเนินการเสร็จสิ้น 4,695,920.00 สงขลา
331 2537 โครงการศึกษาเพื่อจัดลำดับความสำคัญการจัดการน้ำเสียชุมชน สผ. ดำเนินการเสร็จสิ้น 6,350,000.00 กรุงเทพมหานคร
332 2536 โครงการจัดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียง (ในเขตควบคุมมลพิษ อำเภอหาดใหญ่) กรมควบคุมมลพิษ ดำเนินการเสร็จสิ้น 15,300,000.00 สงขลา
333 2536 โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครหาดใหญ่ ดำเนินการเสร็จสิ้น 5,000,000.00 สงขลา
334 2536 โครงการติดตั้งเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ เทศบาลนครหาดใหญ่ ดำเนินการเสร็จสิ้น 31,800,000.00 สงขลา
335 2536 โครงการก่อสร้างระบบกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เทศบาลนครหาดใหญ่ ดำเนินการเสร็จสิ้น 63,040,000.00 สงขลา
336 2536 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวม เทศบาลนครหาดใหญ่ ดำเนินการเสร็จสิ้น 1,571,476,310.00 สงขลา
337 2536 โครงการจัดทำคู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อม ในระดับจังหวัด กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการเสร็จสิ้น 1,500,000.00 กรุงเทพมหานคร
338 2535 โครงการก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล เทศบาลเมืองป่าตอง ดำเนินการเสร็จสิ้น 3,000,000.00 ภูเก็ต
339 2535 ภายใต้แผนปฏิบัติการฟื้นฟูฯ เขตควบคุมมลพิษจังหวัดภูเก็ต การควบคุมงาน (ระบบบำบัดน้ำเสีย) เทศบาลตำบลกะรน ดำเนินการเสร็จสิ้น 15,490,000.00 ภูเก็ต
340 2535 ภายใต้แผนปฏิบัติการฟื้นฟูฯ เขตควบคุมมลพิษจังหวัดภูเก็ต โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ (ระบบบำบัดน้ำเสีย) เทศบาลตำบลกะรน ดำเนินการเสร็จสิ้น 1,500,000.00 ภูเก็ต
341 2535 ภายใต้แผนปฏิบัติการฟื้นฟูฯ เขตควบคุมมลพิษจังหวัดภูเก็ต โครงการออกแบบรายละเอียด (ระบบบำบัดน้ำเสีย) อบต.เชิงทะเล ดำเนินการเสร็จสิ้น 13,650,000.00 ภูเก็ต
342 2535 ภายใต้แผนปฏิบัติการฟื้นฟูฯ เขตควบคุมมลพิษจังหวัดภูเก็ต ค่าบริหารโครงการ (ระบบบำบัดน้ำเสีย) เทศบาลตำบลกะรน ดำเนินการเสร็จสิ้น 1,750,000.00 ภูเก็ต
343 2535 ภายใต้แผนปฏิบัติการฟื้นฟูฯ เขตควบคุมมลพิษจังหวัดภูเก็ต โครงการค่าบริหารงานโครงการจัดการน้ำเสียชุมชนฝั่งตะวันตก จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการเสร็จสิ้น 1,500,000.00 ภูเก็ต
344 2535 ภายใต้แผนปฏิบัติการฟื้นฟูฯ เขตควบคุมมลพิษจังหวัดภูเก็ต โครงการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเทศบาลเมืองภูเก็ต ดำเนินการเสร็จสิ้น 13,900,000.00 ภูเก็ต
345 2535 ภายใต้แผนปฏิบัติการฟื้นฟูฯ เขตควบคุมมลพิษจังหวัดภูเก็ต โครงการออกแบบรายละเอียด (ระบบบำบัดน้ำเสีย) อบต.กมลา ดำเนินการเสร็จสิ้น 8,750,000.00 ภูเก็ต
346 2535 ภายใต้แผนปฏิบัติการฟื้นฟูฯ เขตควบคุมมลพิษเมืองพัทยา โครงการจัดซื้อที่ดิน (งานการจัดการคุณภาพน้ำ) เมืองพัทยา ดำเนินการเสร็จสิ้น 114,000,000.00 ชลบุรี
347 2535 ภายใต้แผนปฏิบัติการฟื้นฟูฯ เขตควบคุมมลพิษเมืองพัทยา โครงการว่าจ้างออกแบบรายละเอียด (งานการจัดการคุณภาพน้ำ) เมืองพัทยา ดำเนินการเสร็จสิ้น 29,010,000.00 ชลบุรี
348 2535 โครงการฟื้นฟูแนวปะการังเสื่อมโทรม กรมประมง ดำเนินการเสร็จสิ้น 970,000.00 ภูเก็ต
349 2535 โครงการติดตั้งและบำรุงรักษาทุ่นผูกเรือภายใต้แผนปฏิบัติการฯ สำนักงานจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการเสร็จสิ้น 500,000.00 ภูเก็ต
350 2535 โครงการจัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูลสำหรับสุขาภิบาล 3 แห่ง สำนักงานจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการเสร็จสิ้น 3,200,000.00 ภูเก็ต
351 2535 โครงการจัดซื้อภาชนะรองรับมูลฝอยสำหรับสุขาภิบาล 5 แห่ง สำนักงานจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการเสร็จสิ้น 230,000.00 ภูเก็ต
352 2535 โครงการจัดซื้อที่ดินก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวม อบต.กมลา ดำเนินการเสร็จสิ้น 11,980,000.00 ภูเก็ต
353 2535 โครงการจัดซื้อที่ดินก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวม เทศบาลเมืองป่าตอง ดำเนินการเสร็จสิ้น 37,520,000.00 ภูเก็ต
354 2535 โครงการจัดซื้อที่ดิน เทศบาลตำบลกะรน ดำเนินการเสร็จสิ้น 31,630,000.00 ภูเก็ต
355 2535 โครงการคุมงานก่อสร้างระบบระบายน้ำ ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองป่าตอง ดำเนินการเสร็จสิ้น 20,000,000.00 ภูเก็ต
356 2535 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองป่าตอง ดำเนินการเสร็จสิ้น 295,750,000.00 ภูเก็ต
357 2535 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลกะรน ดำเนินการเสร็จสิ้น 162,540,000.00 ภูเก็ต
358 2535 โครงการจัดซื้อที่ดินก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวม อบต.เชิงทะเล ดำเนินการเสร็จสิ้น 23,000,000.00 ภูเก็ต
359 2535 โครงการออกแบบรายละเอียด (ระบบบำบัดน้ำเสีย) เทศบาลเมืองป่าตอง ดำเนินการเสร็จสิ้น 11,000,000.00 ภูเก็ต
360 2535 โครงการออกแบบรายละเอียด (ระบบบำบัดน้ำเสีย) เทศบาลตำบลกะรน ดำเนินการเสร็จสิ้น 12,900,000.00 ภูเก็ต
361 2535 โครงการควบคุมงาน (งานการจัดการคุณภาพน้ำ) เมืองพัทยา ดำเนินการเสร็จสิ้น 49,500,000.00 ชลบุรี
362 2535 โครงการเร่งรัดการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมและจัดการปัญหาน้ำเสียให้เป็นระบบทั้งพื้นที่ ดำเนินการเสร็จสิ้น 1,799,450,000.00 ชลบุรี
363 2535 โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดการน้ำเสีย เมืองพัทยา ดำเนินการเสร็จสิ้น 4,120,000.00 ชลบุรี
364 2535 โครงการปลูกป่าชายเลนบริเวณท่าฉัตรไชย โดย กรมป่าไม้ ดำเนินการเสร็จสิ้น 500,000.00 ภูเก็ต
365 2535 โครงการติดตั้งและบำรุงรักษาทุ่นผูกเรือ เมืองพัทยา ดำเนินการเสร็จสิ้น 1,000,000.00 ชลบุรี
366 2535 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการพิเศษเพื่อติดตามตรวจสอบการบำบัดน้ำเสียและจัดเก็บข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ ดำเนินการเสร็จสิ้น 14,400,000.00 ชลบุรี
367 2535 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการพิเศษเพื่อติดตามตรวจสอบการบำบัดน้ำเสียและจัดเก็บข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ ดำเนินการเสร็จสิ้น 14,400,000.00 ภูเก็ต
368 2535 โครงการจัดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียง ดำเนินการเสร็จสิ้น 15,300,000.00 ภูเก็ต
369 2535 โครงการจัดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียง ดำเนินการเสร็จสิ้น 14,200,000.00 ชลบุรี
370 โครงการส่งเสริมการสร้างขยะมลพิษให้ได้เยอะๆ เข้าใจป่ะ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1,000,000.00 ลพบุรี