• 02-265-6599

การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมจำแนกตามประเภทโครงการ

การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมจำแนกตามประเภทโครงการ

  • กองทุนสิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุนแก่กลุ่มเป้าหมายที่ยื่นข้อเสนอเข้ามากองทุนสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งแระเภทของวงเงินได้ 3 ประเภท ได้แก่ เงินอุดหนุน สำหรับส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 23(1) เงินกู้สำหรับภาคเอกชน ตามมาตรา 23(3) และเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 23(4)