• 02-265-6599

การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมจำแนกตามปีงบประมาณ

การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมจำแนกตามปีงบประมาณ

  • กองทุนสิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานต่างๆ อาทิ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

มาตั้งแต่ พ.ศ. 2535 รวมทั้งสิ้น  1,650 โครงการ รวมวงเงินที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการทั้งสิ้น 16,106.757 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563)