• 02-265-6599

การฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและต้นแบบการอนุรักษ์ปูม้าจากกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ณ บ้านเกาะเตียบ ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร