• 02-265-6599

คู่มือการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม สำหรับเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษืทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (เครือข่ายทสม.) สำหรับโครงการขนาดเล็ก

คู่มือการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม สำหรับเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษืทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (เครือข่ายทสม.)
สำหรับโครงการขนาดเล็ก

---------------------------------------------

envfund.onep.go.th/

เฟซบุ๊กกองทุนสิ่งแวดล้อมhttps://web.facebook.com/envfund.onep/

ช่อง Youtube กองทุนสิ่งแวดล้อม :https://www.youtube.com/channel/UC2KEeHvBUrCCJPgP-Upu3vw

E-mail กองทุนสิ่งแวดล้อม :

envfund.sarabun@onep.go.th

สอบถามข้อมมูลเพิ่มเติมได้ที่:

กลุ่มงานนโยบายและแผน

โทร. 02-2656598 e-mail : efundpolicy@onep.go.th

กลุ่มงานติดตามประเมินผล

โทร. 02-2656596 e-mail : monitorenv@onep.go.th

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม

โทร. 02-2656591 e-mail : brown.envfund@onep.go.th

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ

โทร. 02-2656593 e-mail : green.envfund@onep.go.th

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม

โทร. 02-2656599 e-mail : envifund@onep.go.th