• 02-265-6599

คู่มือการให้คำแนะนำกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาข้อเสนอโครงการ

"คู่มือการให้คำแนะนำกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาข้อเสนอโครงการ"
----------------------------
เป็นคู่มือสำหรับให้คำปรึกษาและแนะนำการจัดทำข้อเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 23 (4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ต่อกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่สนใจในการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ก็สามารถศึกษาและใช้ประโยชน์จากเอกสารฉบับนี้ที่มีเนื้อหาการนำเสนอ ประกอบด้วย ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ช่องทางการยื่นข้อเสนอโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การจัดทำข้อเสนอโครงการ การสรุปสาระสำคัญที่ต้องคำนึงในแต่ละหัวข้อ การมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ มีการนำเสนอเนื้อหาที่กระชับ และเข้าใจง่าย

------------------------------------------
????สามารถดาวน์โหลดคู่มือฯ (e-book) :
http://anyflip.com/ykkws/gybi/