• 02-265-6599

เงินอุดหนุน

ตัวอย่างโครงการที่ได้รับการสนับสนุน

การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (เงินอุดหนุน)

การก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบกำจัดของเสีย