• 02-265-6599

ภูมิสารสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม (E-fund Map)

 

ฐานข้อมูล E-Fund Map ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนสิ่งแวดล้อม รวมถึงประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง