• 02-265-6599

กรอบการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม

กรอบการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม

(Monitoring and Evaluation Framework for Environment Fund)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.- ONEP) โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.- EFD) มีกรอบการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นรายปี โดยมีแบ่งประเภทการติดตามและประเมินผลการใช้เงินกองทุนสิ่งแวดล้อมจากผลผลิต (OUTPUT) ผลลัพธ์ (OUTCOME) และผลกระทบ (IMPACT) ตามสถานะของโครงการฯ ใน ๓ ลักษณะ ได้แก่ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน โครงการที่สิ้นสุดการดำเนินการ และโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ๑-๒ ปี ดังรูป

๑. การติดตามและประเมินผลโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน

          การติดตามและประเมินผลลักษณะนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการติดตาม และควบคุมโครงการ (Project Monitoring and Control) ทำให้ทราบถึงความก้าวหน้า รวมทั้งช่วยกำกับทิศทางการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ กบก. จะทำการรวบรวมข้อมูลผลผลิตจากการดำเนินโครงการเป็นรายปี ซึ่งได้จากการนำข้อมูลจากรายงานผลการดำเนินโครงการรายไตรมาส/รายปี (ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนต้องจัดส่งให้พิจารณา ตลอดอายุโครงการ) ร่วมกับการตรวจสอบการดำเนินงานในระดับพื้นที่ (เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูล/ร่วมประชุมกับผู้เกี่ยวข้อง) มาทำการเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด (เป้าหมายการดำเนินโครงการที่กำหนด) ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดของโครงการจะนำไปสรุปผล และนำเสนอให้คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมรับทราบความก้าวหน้าของโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงานในภาพรวม

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการที่สิ้นสุดการดำเนินการ

การติดตามและประเมินผลลักษณะนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ (Project Termination and Evaluation) ทำให้ทราบถึงผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้ กบก. จะทำการรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจากแผนงาน/กิจกรรมตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ ร่วมกับการตรวจสอบผลผลิตที่ได้รับในระดับพื้นที่ เมื่อสิ้นสุดการดำเนินโครงการ (เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูล/ร่วมประชุมกับผู้เกี่ยวข้อง) มาทำการเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด (เป้าหมายเมื่อสิ้นสุดการดำเนินโครงการที่กำหนด) ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดของโครงการจะนำไปสรุปผลเป็นผลความสำเร็จของการดำเนินโครงการในภาพรวม และนำเสนอให้คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมรับทราบในแต่ละปีงบประมาณ และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการวางแผนประเมินความคุ้มค่าโครงการในระยะต่อไป

๓. การติดตามและประเมินผลโครงการที่การดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ๑ - ๒ ปี

การติดตามและประเมินผลลักษณะนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลโครงการว่าสามารถสร้างผลผลิตและผลลัพธ์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด ทำให้ทราบถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลประโยชน์ที่มีต่อผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งจะแสดงถึงความยั่งยืน และการขยายผลการดำเนินงานที่สะท้อนถึงความคุ้มค่าของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ กบก. จะทำกรอบการคัดเลือกโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ๑ - ๒ ปี เสนอให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ พิจารณาคัดเลือกโครงการที่เหมาะสมต่อการประเมินความคุ้มค่า จากนั้นจะมีการรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานภายหลังสิ้นสุดโครงการร่วมกับการตรวจสอบในระดับพื้นที่เกี่ยวกับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการที่ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบัน(เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูล/ร่วมประชุมกับผู้เกี่ยวข้อง) มาทำการประเมินผลตามหลักวิชาการ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวจะนำไปสรุปผลเป็นรายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นชอบ และนำไปใช้ประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของทุนหมุนเวียน (ภายใต้กระทรวงการคลัง) ในแต่ละปีงบประมาณ