• 02-265-6599

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง พันธกิจ และวิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

  • กองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นกลไกทางการเงินที่มั่นคง สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างยั่งยืน และมีธรรมาภิบาล

พันธกิจ

  • ส่งเสริมและสนับสนุนทางการเงิน เพื่อให้มีการดาเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ