• 02-265-6599

ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหารทุนหมุนเวียน

 

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ประธาน) นายจตุพร บุรุษพัฒน์

                                                                                                                                                      

     ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรรมการ)                                   เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (กรรมการ)                                   ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (กรรมการ)

                 ดร.ทองเปลว กองจันทร์                                                                               นายดนุชา พิชยนันท์                                                                           นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร

                                                                                                                                                       

              อธิบดีกรมการปกครอง (กรรมการ)                                                           อธิบดีกรมบัญชีกลาง (กรรมการ)                                                       อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (กรรมการ)

                       นายธนาคม จงจิระ                                                                           นางสาวกุลยา ตันติเตมิท                                                                            นายพรพจน์ เพ็ญพาส

                                                                                                                                                          

           อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรรมการ)                                    อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กรรมการ)                                           อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (กรรมการ)

                      นายวันชัย พนมชัย                                                                             นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์                                                                          นายอรรถพล เจริญชันษา

                                                                                                                                                              

     อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (กรรมการ)                                           นายสุันติ บุญประคับ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)                                              นายธเรศ ศรีสถิตย์  (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)

                 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา

                                                                                                                                                              

       นางเสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)                                     นางสาวจีรภัทร์ การประเสริฐกิจ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)                               นางสาวนิรมล สุธรรมกิจ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรรมการและเลขานุการ)

นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช

 

 1. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ประธาน) นายจตุพร บุรุษพัฒน์
 2. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรรมการ) ดร.ทองเปลว กองจันทร์
 3. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (กรรมการ) นายดนุชา พิชยนันท์
 4. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (กรรมการ) นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร
 5. อธิบดีกรมการปกครอง (กรรมการ) นายธนาคม จงจิระ
 6. อธิบดีกรมบัญชีกลาง (กรรมการ) นางสาวกุลยา ตันติเตมิท
 7. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (กรรมการ) นายพรพจน์ เพ็ญพาส
 8. อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรรมการ) นายวันชัย พนมชัย
 9. อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กรรมการ) นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์
 10. อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (กรรมการ) นายอรรถพล เจริญชันษา
 11. อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (กรรมการ) นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา
 12. นายสันติ บุญประคับ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
 13. นางเสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
 14. นางสาวนิรมล สุธรรมกิจ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
 15. นาางสาวจีรภัทร์ การประเสริฐกิจ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
 16. นายธเรศ ศรีสถิตย์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
 17. เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรรมการและเลขานุการ) นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช