• 02-265-6599

ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหารทุนหมุนเวียน

 1. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ประธาน) นายจตุพร บุรุษพัฒน์
 2. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรรมการ) ดร.ทองเปลว กองจันทร์
 3. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (กรรมการ) นายดนุชา พิชยนันท์
 4. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (กรรมการ) นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
 5. อธิบดีกรมการปกครอง (กรรมการ) นายธนาคม จงจิระ
 6. อธิบดีกรมบัญชีกลาง (กรรมการ) นายประภาส คงเอียด
 7. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (กรรมการ) นายพรพจน์ เพ็ญพาส
 8. อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรรมการ) นายประกอบ วิวิธจินดา
 9. อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กรรมการ) นายวิษณุ ทับเที่ยง
 10. อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (กรรมการ) นายอรรถพล เจริญชันษา
 11. อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (กรรมการ) นายสุรชัย อจลบุญ
 12. นายสุรพล ดวงแข (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
 13. นางประกายรัตน์ สุขุมาลชาติ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
 14. นายโยธิน มูลกำบิล (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
 15. นายอดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
 16. นายชาติ เจียมไชยศรี  (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
 17. เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรรมการและเลขานุการ) นางรวีวรรณ ภูริเดช