• 02-265-6599

โครงสร้างการบริหารทุนหมุนเวียน

องค์ประกอบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม

 1. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ประธาน) นายจตุพร บุรุษพัฒน์
 2. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรรมการ) ดร.ทองเปลว กองจันทร์
 3. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (กรรมการ) นายดนุชา พิชยนันท์
 4. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (กรรมการ) นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร
 5. อธิบดีกรมการปกครอง (กรรมการ) นายธนาคม จงจิระ
 6. อธิบดีกรมบัญชีกลาง (กรรมการ) นางสาวกุลยา ตันติเตมิท
 7. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (กรรมการ) นายพรพจน์ เพ็ญพาส
 8. อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรรมการ) นายวันชัย พนมชัย
 9. อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กรรมการ) นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์
 10. อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (กรรมการ) นายอรรถพล เจริญชันษา
 11. อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (กรรมการ) นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา
 12. นายสันติ บุญประคับ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
 13. นางเสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
 14. นางสาวนิรมล สุธรรมกิจ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
 15. นาางสาวจีรภัทร์ การประเสริฐกิจ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
 16. นายธเรศ ศรีสถิตย์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
 17. รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรรมการและเลขานุการ) นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี

อำนาจหน้าที่

(ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535)

 1. พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้ตามกิจการที่กำหนดไว้ในมาตรา 23
 2. กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบและวิธีการขอจัดสรรหรือขอกู้ยืมเงินกองทุน
 3. กำหนดระเบียบที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และวิธีดำเนินงานของผู้จัดการกองทุนตามมาตรา 29 และมาตรา 30 ตลอดจนวิธีการประสานงานระหว่างคณะกรรมการกองทุน กรมบัญชีกลาง และผู้จัดการกองทุน ตามมาตรา 29 และมาตรา 30
 4. วางระเบียบการรับเงินและเบิกจ่ายเงินกองทุน
 5. กำหนดระยะเวลาการชำระเงินที่กู้ยืมจากกองทุนตามมาตรา 23(2) หรือ(3) รวมทั้ง อัตราดอกเบี้ยและหลักประกันตามความจำเป็นและเหมาะสม
 6. กำหนดอัตราส่วนและหลักเกณฑ์สำหรับการหักเงินค่าบริการและค่าปรับส่งเข้าเงินกองทุนตามมาตรา 93
 7. จัดทำรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนด
 8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ การกำหนดตามระเบียบ (2) (3) หรือ (4) และการกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตาม (1) หรือ (5) ของคณะกรรมการกองทุนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ