• 02-265-6599

โครงการเงินกู้ภาคเอกชน

สรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของเขตประกอบการ อุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค และในส่วนของการปรับปรุงบ่อพักน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว (Polishing Pond

สรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบไบโอแก๊ส (Biogas) ดำเนินการโดย บริษัท นทีโภคภัณฑ์ จำกัด

สรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการปรับปรุงระบบบ้าบัดน้ำเสียและระบบดูดฝุ่นในโรงงาน ดำเนินการโดย บริษัท มาร์เบล็กซ์ จำกัด

สรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการติดตั้งหอเผาภายใน (Enclosure Ground Flare) ของบริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

สรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการติดตั้งระบบควบคุมปริมาณไฮโดรคาร์บอนออกสู่บรรยากาศ ดำเนินการโดย บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินอล จำกัด

สรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้าเสียโดยการเพิ่มหน่วยบำบัดน้าเสียแบบไม่ใช้อากาศ ดำเนินการโดย บริษัท สยาม มิตซุย พีทีเอ จ้ากัด