• 02-265-6599

โครงการด้านการส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม

สรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบพลวัตเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์คุณภาพน้้า กรณีแม่น้้าเพชรบุรี

สรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการโครงการส่งเสริมบทบาทองค์กรชุมชนและเครือข่ายในการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศน์พื้นที่ชุ่มน้ำแก่งละว้า จังหวัดขอนแก่น ด้าเนินการโดย มูลนิธิรักษ์อีสาน

สรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ โครงการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในการจัดการฐานทรัพยากรดิน น้า ป่า ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการโดย สมาคมเพื่อนภู

สรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ โครงการพัฒนาองค์ความรู้และเทคนิควิธีการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระบบนิเวศเกษตรกรรมยั่งยืนในลุ่มน้ำสายบุรี ดำเนินการโดย มูลนิธิรักบ้านเกิดภาคใต้

สรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ โครงการการวางแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการเชื้อเพลิงป่าเต็งรังโดยใช้แบบจาลองไฟป่าของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่