• 02-265-6599

การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (เงินอุดหนุน)

img

แบบฟอร์มคำขอเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

img

ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติ

img

ตัวอย่างการจัดทำาข้อเสนอโครงการตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

img

พี่เลี้ยงให้คำปรึกษาในการจัดทำโครงการ

img

กรอบทิศทางการสนับสนุนในช่วงปี 2560 -2564 และวิธีการยื่น