• 02-265-6599

การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (เงินอุดหนุน)

img

ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติ

เอกสารประกอบการยื่น

เอกสารประกอบการยื่น

img

พี่เลี้ยงให้คำปรึกษาในการจัดทำโครงการ

img

กรอบทิศทางการสนับสนุนในช่วงปี 2560 -2564 และวิธีการยื่น