• 02-265-6599

ความเป็นมาของกองทุนสิ่งแวดล้อม

กองทุนสิ่งแวดล้อม

 • “กองทุนสิ่งแวดล้อม” จัดตั้งขึ้นในกระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ เพื่อเป็นกลไกทางการเงินที่สร้างแรงจูงใจให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ตามหลักการผู้ก่อให้เกิดมลพิษ
  เป็นผู้จ่ายโดยให้การสนับสนุนเงินทั้งในลักษณะเงินอุดหนุนและเงินกู้

   

  กองทุนสิ่งแวดล้อม ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๓๕ โดยในระยะเริ่มแรกรัฐบาล
  ได้อนุมัติเงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ๔,๕๐๐ ล้านบาท เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาสภาพแวดล้อม
  และคุณภาพชีวิต อีก ๕๐๐ ล้านบาท งบประมาณแผ่นดิน ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖–๒๕๓๘ จำนวน ๑,๒๕๐ ล้านบาท และได้รับการสนับสนุนเงินกู้จากธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan Bank for International Cooperation: JBIC) ใน ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ จำนวน ๒,๗๑๘ ล้านบาท นอกจากนี้ ในแต่ละปีกองทุนสิ่งแวดล้อม มีรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม และเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหักส่งคืนกองทุนสิ่งแวดล้อม จากการเก็บค่าบริการหรือค่าปรับที่จัดเก็บได้จากการดำเนินการระบบน้ำเสียรวม หรือระบบกำจัดของเสียรวมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม