• 02-265-6599

องค์ประกอบคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม

 1. ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำเขตตรวจราชการ ในเขตพื้นที่โครงการตั้งอยู่ (ประธานอนุกรรมการ)
 2. ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อนุกรรมการ)
 3. ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ (อนุกรรมการ)
 4. ผู้แทนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (อนุกรรมการ) 
 5. ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมภาค หรือผู้แทน ในเขตพื้นที่โครงการตั้งอยู่ (อนุกรรมการ)
 6. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  หรือผู้แทน ในเขตพื้นที่โครงการตั้งอยู่ (อนุกรรมการ)
 7. เจ้าหน้าที่กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อนุกรรมการและเลขานุการ)
 8. เจ้าหน้าที่กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อนุกรรมการและเลขานุการ)
 9. เจ้าหน้าที่กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)

หน้าที่และอำนาจ

 1. ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสรุป วิเคราะห์ และรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการดังกล่าวต่อคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
 2. ให้คำปรึกษา และแนะนำแก่ส่วนราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เกี่ยวกับการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
 3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมมอบหมาย