• 02-265-6599

องค์ประกอบคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม

 1. หัวหน้าผู้ตรวจราชการ หรือผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลำดับที่หนึ่ง (ประธานอนุกรรมการ)
 2. ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลำดับที่สอง (รองประธ่านอนุกรรมการคนที่หนึ่ง)
 3. ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลำดับที่สาม (รองประธ่านอนุกรรมการคนที่สอง)
 4. ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลำดับที่สี่ (รองประธ่านอนุกรรมการคนที่สาม)
 5. ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลำดับที่ห้า (รองประธ่านอนุกรรมการคนที่สี่)
 6. ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลำดับที่หก (รองประธ่านอนุกรรมการคนที่ห้า)
 7. ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ได้รับมอบหมายให้กำกับการปฏิบัติราชการของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด) (อนุกรรมการ)
 8. ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ (อนุกรรมการ)
 9. ผู้แทนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (อนุกรรมการ) 
 10. ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (อนุกรรมการ)
 11. ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อนุกรรมการ)
 12. ผู้อำนวยการกลุ่มงานติดตามและประเมินผล กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (อนุกรรมการและเลขานุการ)
 13. ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (อนุกรรมการและเลขานุการ)
 14. ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม  (อนุกรรมการและเลขานุการ)
 15. เจ้าหน้าที่กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)

หน้าที่และอำนาจ

 1. ให้คำปรึกษา และแนะนำแก่ส่วนราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เกี่ยวกับการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
 2. แนะนำ และให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานตรวจและติดตามตลอดจนการประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกงอทุนสิ่งแวดล้อม
 3. ติดตามความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรค รวมทั้งเร่งรัดให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ดำเนินการตามนโยบายและแผนการติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
 4. เชิญผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกขน หรือบุคคล มาให้ข้อมูลเอกสารหลักฐาน หรือความคิดเห็น เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการประเมินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
 5. แต่งตั้งคณะทำงานหรือเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานตามที่อนุกรรมการฯ มอบหมาย
 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมมอบหมาย