• 02-265-6599

เจ้าหน้าที่กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม

img

นางณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล

ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
img

นางรพีพร ขันโอฬาร

ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโนบายและแผน
img

นางสาวสุวรรณา จันทรไพฑูรย์

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
img

นางอัศนี กุลประดิษฐ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม
img

นายกิตติศักดิ์ พฤกษ์กานนท์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานติดตามและประเมินผล
img

นายโฆสิต ชูโต

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
img

นางสาวนันท์นิชา ศรีบาง

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
img

นางรพีพร ขันโอฬาร

ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน
img

นายธีรพัฒน์ คำนวณทิพย์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
img

นางมนต์ธิมา ใหม่พรม

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
img

นางสาวณัฐนันท์ ทะแดง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
img

นางสาววริศพรรณ์ หวานสนิท

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
img

นางสาวอัญชุลี ยศกำธร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
img

นางสาวชุติมา จอมโคกสูง

นักวิเคระห์นโยบายและแผน (ด้านกฎหมาย)
img

นางสาวภรัตน์ธิดา ศรีกิจเกษมวัฒน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
img

นางสาวสุวรรณา จันทรไพฑูรย์

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
img

นางสาวพิชชาภัทร์ กุลมา

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
img

นายสุรเดช สมใจหมาย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
img

นางสาวจุฑารัตน์ วงศ์สวัสดิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
img

นางสาววิชาดา เย็นทั่ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
img

นางสาวกมลวรรณ ลิ่มขจรเกียรติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
img

นางอัศนี กุลประดิษฐ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม
img

นายเกียรติพิบูล แสงสี

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
img

นางกัญญาวีณ์ ล่ำสัน

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
img

นางสาวนุตรีย์ กลิ่นสอน

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
img

นางสาวกิตติญา กฤตยรังสิต

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
img

นางสาวพฤกษา ศศิธร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
img

นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ ปัจจัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
img

นางสาววรางคณา ภู่ชม

เจ้าพนักงานธุรการ
img

นายกิตติศักดิ์ พฤกษ์กานนท์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานติดตามและประเมินผล
img

นางจริยา สงวนญาติ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
img

นางสาวศศิวิมล สำเนียงวรรณ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
img

นายปริวรรต ทิพย์เสวต

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
img

นางสาวสุทธาสินี แจ้งเดชา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
img

นางสาวกมลฉัตร เกิดมั่นคง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
img

นางสาวจินตนา วอนวงษ์

เจ้าพนักงานธุรการ
img

นายโฆสิต ชูโต

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
img

นางสาววรรณนิภา บุญมา

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
img

นางสาวสุรางคนางค์ ทุมรัตน์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
img

นายมนตรี วิริยะกาล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
img

นางสาวธัญญาเรศ เที่ยงธรรม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
img

นางสาวจินตนา หรุ่นเพน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
img

นายสุริยัน นุ่มต่าย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
img

นางสาวจินตนา รุ่นประพันธ์

เจ้าพนักงานธุรการ
img

นางสาวนันท์นิชา ศรีบาง

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
img

นางสาวชัญญาภัค ธงชนะ

พนักงานธุรการ ระดับ 3
img

นายพสธน กุไลย์

เจ้าพนักงานธุรการ
img

นางสาวญาสุมินทร์ เปี่ยมพูล

เจ้าพนักงานธุรการ
img

นายเอกพัทธนันท์ พันธ์เกตุกรณ์

พนักงานขับรถ