• 02-265-6599

องค์ประกอบคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ

องค์ประกอบคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ

 1. นายธเรศ ศรีสถิตย์ (ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม) (ประธาน)
 2. รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า (อนุกรรมการ)
 3. ผู้แทนสำนักงบประมาณ (อนุกรรมการ)
 4. ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ (อนุกรรมการ)
 5. ผู้แทนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (อนุกรรมการ)
 6. ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อนุกรรมการ)
 7. ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง (อนุกรรมการ)
 8. ผู้แทนกรมอนามัย (อนุกรรมการ)
 9. ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม (อนุกรรมการ)
 10. นายสุธา ขาวเธียร (อนุกรรมการ)
 11. นายชาติ เจียมไชยศรี (อนุกรรมการ)
 12. นายจินต์ อโณทัย (อนุกรรมการ)
 13. นางสาวนงรัตน์ อิสโร (อนุกรรมการ)
 14. นายศรันย์ เตชะเสน (อนุกรรมการ)
 15. นายบรรพต แย้มกลิ่นพุฒ (อนุกรรมการ)
 16. เจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อนุกรรมการและเลขานุการ)
 17. เจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)

อำนาจหน้าที่

 1. พิจารณาความเหมาะสมด้านเทคนิควิชาการ การเงิน การคุ้มทุน และการบริหารจัดการโครงการด้านมลพิษ รวมทั้ง เสนอข้อคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
 2. จัดทำข้อเสนอแนะ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการสนับสนุนโครงการด้านมลพิษ
 3. แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควร เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม