• 02-265-6599

องค์ประกอบคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ

องค์ประกอบคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ

 1. นายสุรพล ดวงแข (ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม) (ประธาน)
 2. รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า (อนุกรรมการ)
 3. ผู้แทนสำนักงบประมาณ (อนุกรรมการ)
 4. ผู้แทนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (อนุกรรมการ)
 5. ผู้แทนกรมอุทยานแห้งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช (อนุกรรมการ)
 6. ผู้แทนกรมป่าไม้ (อนุกรรมการ)
 7. ผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อนุกรรมการ)
 8. ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ (อนุกรรมการ)
 9. ผู้แทนสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)(อนุกรรมการ)
 10. ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (อนุกรรมการ)
 11. ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน
 12. นายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ (อนุกรรมการ)
 13. นางเสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์ (อนุกรรมการ)
 14. นางตรูจิต มหาวิหกานนท์ (อนุกรรมการ)
 15. เจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อนุกรรมการและเลขานุการ)
 16. เจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)

อำนาจหน้าที่

 1. พิจารณาความเหมาะสมด้านวิชาการ การเงิน การมีส่วนร่วมและความเป็นไปได้ของโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติม รวมทั้ง เสนอข้อคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม
 2. จัดทำข้อเสนอแนะ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสนับสนุนโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 3. แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามเห็นสมควร เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับหมายจากคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม