• 02-265-6599

องค์ประกอบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม

 1. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ประธาน) นายจตุพร บุรุษพัฒน์
 2. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรรมการ) นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ
 3. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (กรรมการ) นายทศพร ศิริสัมพันธ์
 4. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (กรรมการ) นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
 5. อธิบดีกรมการปกครอง (กรรมการ) ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภัต
 6. อธิบดีกรมบัญชีกลาง (กรรมการ) นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
 7. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (กรรมการ) นายมณฑล สุดประเสริฐ
 8. อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรรมการ) นายมงคล พฤกษ์วัฒนา
 9. อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กรรมการ) นายวิษณุ ทับเที่ยง
 10. อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (กรรมการ) นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์
 11. อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (กรรมการ) นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา
 12. นายสุรพล ดวงแข (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
 13. นางประกายรัตน์ สุขุมาลชาติ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
 14. นายโยธิน มูลกำบิล (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
 15. นายอดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
 16. นายชาติ เจียมไชยศรี  (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
 17. เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรรมการและเลขานุการ) นางรวีวรรณ ภูริเดช

อำนาจหน้าที่

(ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535)

 1. พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้ตามกิจการที่กำหนดไว้ในมาตรา 23
 2. กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบและวิธีการขอจัดสรรหรือขอกู้ยืมเงินกองทุน
 3. กำหนดระเบียบที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และวิธีดำเนินงานของผู้จัดการกองทุนตามมาตรา 29 และมาตรา 30 ตลอดจนวิธีการประสานงานระหว่างคณะกรรมการกองทุน กรมบัญชีกลาง และผู้จัดการกองทุน ตามมาตรา 29 และมาตรา 30
 4. วางระเบียบการรับเงินและเบิกจ่ายเงินกองทุน
 5. กำหนดระยะเวลาการชำระเงินที่กู้ยืมจากกองทุนตามมาตรา 23(2) หรือ(3) รวมทั้ง อัตราดอกเบี้ยและหลักประกันตามความจำเป็นและเหมาะสม
 6. กำหนดอัตราส่วนและหลักเกณฑ์สำหรับการหักเงินค่าบริการและค่าปรับส่งเข้าเงินกองทุนตามมาตรา 93
 7. จัดทำรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนด
 8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ การกำหนดตามระเบียบ (2) (3) หรือ (4) และการกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตาม (1) หรือ (5) ของคณะกรรมการกองทุนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ