• 02-265-6599

องค์กรและกลไกการบริหารกองทุน

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้กำหนดองค์กรและกลไกการบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ จำนวน ๒ ชุด ดังนี้

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

เป็นกรรมการในระดับนโยบายที่มีหน้าที่กำกับการบริหารงานของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม

เป็นกรรมการระดับการบริหารและจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม ซึ่งแต่งตั้งขึ้นตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินห้าคน ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้งเป็นกรรมการ และเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการ

โดยมีอำนาจหน้าที่ ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติฯ ดังนี้

(๑)  พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้ตามกิจการที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๓

(๒)  กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบและวิธีการขอจัดสรรหรือขอกู้ยืมเงินกองทุน

(๓)  กำหนดระเบียบเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และวิธีดำเนินงานของผู้จัดการกองทุนตามมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ ตลอดจนวิธีการประสานงานระหว่างคณะกรรมการกองทุน กรมบัญชีกลาง และผู้จัดการกองทุนตามมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐

(๔)  วางระเบียบการรับเงินและเบิกจ่ายเงินกองทุน

(๕)  กำหนดระยะเวลาชำระเงินที่กู้ยืมจากกองทุนตามมาตรา ๒๓ (๒) หรือ (๓) รวมทั้ง
อัตราดอกเบี้ยและหลักประกันตามความจำเป็นและเหมาะสม

(๖)  กำหนดอัตราส่วนและหลักเกณฑ์สำหรับการหักเงินค่าบริการและค่าปรับ ส่งเข้ากองทุนตามมาตรา ๙๓

(๗)  จัดทำรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนด

(๘)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้

การกำหนดระเบียบตาม (๒) (๓) หรือ (๔) และการกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตาม (๑) หรือ (๕) ของคณะกรรมการกองทุนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาและปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมจะมอบหมายก็ได้

ปัจจุบันคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม รวม ๒ คณะ คือ ๑) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ ๒) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ

๒) องค์กรและกลไกการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำหน้าที่โดยสำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม หน่วยงานในสังกัดสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม ร่วมกับผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม

ผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

  • กรมบัญชีกลาง โดยกองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ อยู่ภายใต้การดำเนินงานของกรมบัญชีกลาง ทำหน้าที่ในการเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุนสิ่งแวดล้อม และเป็นผู้จัดการกองทุนในส่วนของเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่โครงการของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม
    ที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  • บมจ. ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม ในส่วนของเงินกู้ที่จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และเอกชน จัดทำระบบบำบัดน้ำเสีย อากาศเสีย ระบบกำจัดของเสียหรือติดตั้งอุปกรณ์เพื่อการป้องกันมลพิษในสถานประกอบการตนเอง รวมทั้งมีหน้าที่อนุมัติสินเชื่อ ทำสัญญากู้ จ่ายเงินกองทุนให้กับผู้กู้ รับชำระหนี้คืนให้กับกองทุนและรับผิดชอบในหนี้สูญ