• 02-265-6599

ขั้นตอนการติดตั้ง Smart E-Fund

Smart E-Fund

Add to Wishlist

ระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ ที่สามารถแสดงผลการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม และโครงการที่มีการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบกำจัดของเสีย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในรูปแบบที่ทันสมัย ใช้งานได้อย่างสะดวก เพื่อใช้ในการกำกับดูแล และติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม