• 02-265-6599

Infographic

ตัวอย่างความสำเร็จของโครงการ
img

โครงการชุมชนนำร่องต้นแบบผลิตก๊าซชีวภาพในครัวเรือนจากมูลสัตว์และการแก้ไขปัญหามลภาวะจากการเลี้ยงสัตว์

img

โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์ข้าวพื้นบ้านในระบบเกษตรอินทรีย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

img

โครงการวังทองร่วมใจ ลดมลพิษ เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน