• 02-265-6599

Infographic

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
img

กองทุนสิ่งแวดล้อมกับการจัดการไฟป่า

img

กองทุนสิ่งแวดล้อมกับการสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อรับมือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ

img

กองทุนสิ่งแวดล้อมกับการขับเคลื่อนกับการปรับตัวรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

img

กองทุนสิ่งแวดล้อมกับชุมชนในการปรับตัว