• 02-265-6599
Facebook
กิจกรรม กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
img

การติดตามผลการดำเนินโครงการระยะ 1 ปี “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นที่ป่าสาธารณประโยชน์บ้านทำนบให้เกิดความยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนตำบลกันตวจระมวล”

img

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสำรวจพื้นที่ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 1 ของเทศบาลตำบลสิเกา จังหวัดตรัง

img

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ 4/2565

img

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 2/2565

อ่านทั้งหมด
Infographic
img

โครงการด้านสมุนไพรที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมในช่วงปี พ.ศ. 2558 - 2567

img

โครงการฟื้นฟูพลับพลึงธารพืชอาศัยถิ่นเดียวในโลกที่ใกล้ศูนย์พันธุ์ในจังหวัดระนอง และจังหวัดพังงา

img

โครงการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

img

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

อ่านทั้งหมด
วิดีโอ
อ่านทั้งหมด
  • โครงการในระบบ e-fund
  • การจัดการองค์ความรู้ (KM)
  • ข้อมูลการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
  • รับเรื่องร้องเรียน
  • สมัครงาน
อ่านทั้งหมด