• 02-265-6599
Facebook
กิจกรรม กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
img

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ 2/2564

img

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2564

img

การประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 : การรับฟังความคิดเห็นต่อผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)

img

กิจกรรมอบรมให้ความรู้​ เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดเแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพละ จังหวัดตรัง

อ่านทั้งหมด
Infographic
img

กองทุนสิ่งแวดล้อมกับการจัดการไฟป่า

img

โครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่ต้นน้ำแม่ฮาว อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

img

ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

img

ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการเงินกู้เพื่อเอกชน

อ่านทั้งหมด
วิดีโอ
อ่านทั้งหมด
  • โครงการในระบบ e-fund
  • การจัดการองค์ความรู้ (KM)
  • ข้อมูลการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
  • รับเรื่องร้องเรียน
  • สมัครงาน
อ่านทั้งหมด