• 02-265-6599
Facebook
กิจกรรม กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
img

การประชุมและสำรวจพื้นที่เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ ''โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชนเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการเกษตรเชิงเดี่ยวสู่การทำการเกษตรยั่งยืนที่เอื้อต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำป่าสัก''

img

กิจกรรมการเปิดตัวโครงการ ''โครงการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในไร่นาเพื่อสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงทางอาหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม'' จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการโดยมูลนิธิข้าวขวัญ

img

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 5/2563

img

การติดตามผลการดำเนินโครงการระยะ 1 ปี ''โครงการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี'' ดำเนินการโดย ทสม.อำเภอนาดี จ.ปราจีนบุรี

อ่านทั้งหมด
Infographic
img

กองทุนสิ่งแวดล้อมกับการจัดการไฟป่า

img

โครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่ต้นน้ำแม่ฮาว อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

img

ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

img

ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการเงินกู้เพื่อเอกชน

อ่านทั้งหมด
วิดีโอ
อ่านทั้งหมด
  • โครงการในระบบ e-fund
  • การจัดการองค์ความรู้ (KM)
  • ข้อมูลการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
  • รับเรื่องร้องเรียน
  • สมัครงาน
อ่านทั้งหมด