หมวดหมู่: 2. เงินกู้เอกชน

2.3 ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติ

ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม กรณีเงินกู้ ตามมาตรา ๒๓(๓)

step 23(3)2

2.2 เอกสารประกอบการยื่น

เอกสารประกอบการยื่นกู้

 1. หนังสือขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ลงนามโดยผู้มีอำนาจ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ

ข้อเสนอโครงการ (Proposal) ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย รายละเอียดโครงการ แผนการดำเนินงาน ระยะเวลา จำนวนเงินกู้ แผนการใช้จ่ายเงิน และผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • หากเป็นการก่อสร้างระบบ ต้องแนบแบบรายละเอียด (Detailed Design) และรายการประมาณราคา (BOQ)
 • กรณีโครงการเป็นกิจการอุตสาหกรรม/สถานประกอบการจะต้องส่งสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการของตนเอง ตามที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานตามกฎหมาย
 • หากเป็นกิจการที่ตั้งอยู่ในข่ายต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชาญการพิจารณารายงานฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 1. งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี และบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
 2. เอกสารอื่นๆ ได้แก่

         – กรณีเป็นบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคำขอ

สำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

         – กรณีนิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

*ทั้งนี้ธนาคารอาจจะขอเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมตามระเบียบของธนาคาร

Environmental Fund Application Document private

2.1 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข

หลักเกณฑ์/เงื่อนไข เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อภาคเอกชน

คุณสมบัติ/ลักษณะโครงการที่สามารถขอรับเงินกู้

          คุณสมบัติผู้กู้

 •  เอกชนที่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย บำบัดอากาศเสีย หรือกำจัดของเสีย เพื่อควบคุมบำบัด หรือขจัดมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมหรือการดำเนินกิจการของตนเอง หรือการนำเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ในสถานประกอบการประเภทต่างๆ สถานประกอบการที่ให้บริการ (โรงพยาบาล/โรงแรม) หรือสถานประกอบการอื่นๆ เป็นต้น
 • เอกชนผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการเป็นผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย หรือกำจัดของเสียตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เช่น อุตสาหกรรม

ลักษณะโครงการ

 • โครงการก่อส้าง/ปรับปรุง/ขยาย ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดอากาศเสีย หรือระบบกำจัดของเสีย หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
 • โครงการด้านเทคโนโลยีสะอาดที่ควบคุมบำบัด หรือขจัดดมลพิษต่างๆที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต และโครงการที่เอกชนนั้นเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการเป็นผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย หรือกำจัดของเสีย

เงื่อนไขเงินกู้        

วงเงินกู้ : เป็นไปตามวงเงินค่าก่อสร้างระบบ และคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมเห็นสมควร

อัตราดอกเบี้ย :

 • ร้อยละ 2 ต่อปี กรณีใช้หนังสือคำประกัน หรือโอนสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝาก
 • ร้อยละ 3 ต่อปี กรณีใช้หลักทรัพย์อื่นค้ำประกัน

การชำระคืนเงิน :

 • ระยะเวลาปลอดการชำระคืนเงินต้นไม่เกิน 2 ปี
 • ระยะเวลาชำระหนี้รวมระยะเวลาปลอดการชำระคืนเงินต้นไม่เกิน 7 ปี

– คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม สามารถกำหนดระยะเวลาชำระเงินกู้ยาวเป็นพิเศษ และลดอัตราดอกเบี้ยได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

 • เป็นกิจการที่ใช้เทคโนโลยีสะอาด หรือเป็นกิจการที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นสมควร
 • ระยะเวลาการชำระหนี้เงินกู้ยาวเป็นพิเศษจะต้องไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาชำระหนี้ที่ให้กู้ได้ (ไม่เกิน 14ปี)
 • ระยะเวลาปลอดการชำระคืนเงินต้น ต้องไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ทำสัญญาเงินกู้

อัตราดอกเบี้ยที่ลดให้เป็นพิเศษ จะต้องเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ไม่น้อยกว่าค่าตอบแทนของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ ตามมติคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม

Criteria233-2