สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม

เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หมวดหมู่: 2. การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (เงินอุดหนุน)

2.4 ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติ

ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม กรณีเงินอุดหนุน ตามมาตรา ๒๓(๔)

step 23(4)

2.3 เอกสารประกอบการยื่น

Application for grants from the Environmental Fund
Examples of project proposals under Article 23 (4)

2.2 พี่เลี้ยงให้คำปรึกษาในการจัดทำโครงการ

พี่เลี้ยงให้คำปรึกษาในการจัดทำโครงการ

Mentor database and expertise1

 

กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม 60/1 ซอยพิบูบวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-265-6599 Frontier Theme