หมวดหมู่: 2. การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (เงินอุดหนุน)

2.4 ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติ

ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม กรณีเงินอุดหนุน ตามมาตรา ๒๓(๔)

step 23(4)

2.3 เอกสารประกอบการยื่น

Application for grants from the Environmental Fund
Examples of project proposals under Article 23 (4)

2.2 พี่เลี้ยงให้คำปรึกษาในการจัดทำโครงการ

พี่เลี้ยงให้คำปรึกษาในการจัดทำโครงการ

Mentor-database-and-expertise-2020-1