หมวดหมู่: 1. การก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบกำจัดของเสีย

1.3 ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติ

  • ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม กรณีเงินอุดหนุน ตามมาตรา ๒๓(๑)step23(1)

1.2 เอกสารประกอบการยื่น

เอกสารประกอบการยื่น

๑. แบบคำขอเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

๒. แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

๓. ข้อเสนอโครงการ (TOR)

๔. รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS/Feasibility Study)

๕. รายละเอียดการออกแบบและแบบรายละเอียด (DD/Detailed Design)

๖. รายการประมาณราคา (BOQ)

๗. เอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดิน

๘. ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

๙. การสมทบงบประมาณ

๑๐. การลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU)

๑๑. แผนบริหารจัดการโครงการ

๑๒. งบประมาณประจำปี รายได้ – รายจ่าย ย้อนหลัง 3 ปี

๑๓. แผนจัดเก็บค่าบริการ (เทศบัญญัติค่าบริการบำบัดน้ำเสีย/กำจัดขยะมูลฝอย) และการส่งเงินคืนกองทุน
สิ่งแวดล้อม

๑๔. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)
รวมทั้ง ผลการพิจารณา IEE/EIA ของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (สำหรับโครงการที่เข้าข่ายจัดทำ EIA/IEE)

๑๕. รายงานผลการเดินระบบและบำรุงรักษาระบบ

1.1 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

สำหรับการขอรับเงินอุดหนุนตามมาตรา ๒๓ (๑)

           ๑. การลงทุนและดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียรวมหรือระบบกำจัดของเสียรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง การจัดหา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานและบำรุงรักษารักษาระบบดังกล่าว ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

๒. โครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน ต้องบรรจุภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ แลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยื่นขอ ได้จัดสรรเงินรายได้สมทบตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

๓. โครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ที่จะต้องดำเนินการและไม่สามารถขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ในปีงบประมาณนั้น หรือไม่อาจสรรหาเงินจากแหล่งอื่นได้ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยื่นขอ ได้จัดสรรเงินรายได้สมทบตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

๔. วงเงินอุดหนุนไม่เกินร้อยละ ๕๐ – ๙๐ ของวงเงินโครงการ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ และไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินโครงการ ทั้งโดยพิจารณาจากศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความจำเป็นในการให้การอุดหนุน และความความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น