หมวดหมู่: โครงการด้านการส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม

สรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ โครงการการวางแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการเชื้อเพลิงป่าเต็งรังโดยใช้แบบจาลองไฟป่า ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ โครงการการวางแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการเชื้อเพลิงป่าเต็งรังโดยใช้แบบจาลองไฟป่าของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5Wildfire model

สรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ โครงการพัฒนาองค์ความรู้และเทคนิควิธีการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระบบนิเวศเกษตรกรรมยั่งยืนในลุ่มน้ำสายบุรี ดำเนินการโดย มูลนิธิรักบ้านเกิดภาคใต้

สรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้และเทคนิควิธีการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในระบบนิเวศเกษตรกรรมยั่งยืนในลุ่มน้ำสายบุรี
ดำเนินการโดย มูลนิธิรักบ้านเกิดภาคใต้

4saiburi

สรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ โครงการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในการจัดการฐานทรัพยากรดิน น้า ป่า ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการโดย สมาคมเพื่อนภู

สรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ โครงการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในการจัดการฐานทรัพยากรดิน น้า ป่า ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่นดำเนินการโดย สมาคมเพื่อนภู

3waengnoi

สรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ โครงการส่งเสริมบทบาทองค์กรชุมชนและเครือข่ายในการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศน์ พื้นที่ชุ่มน้ำแก่งละว้า จังหวัดขอนแก่น ด้าเนินการโดย มูลนิธิรักษ์อีสาน

สรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการโครงการส่งเสริมบทบาทองค์กรชุมชนและเครือข่ายในการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศน์พื้นที่ชุ่มน้ำแก่งละว้า จังหวัดขอนแก่น ด้าเนินการโดย มูลนิธิรักษ์อีสาน

2Kaeng Lawa

สรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบพลวัต เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์คุณภาพน้้า กรณีแม่น้้าเพชรบุรี

สรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบพลวัตเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์คุณภาพน้้า กรณีแม่น้้าเพชรบุรี

1 petburi Dynamic Spatial Model Development Project